Fär­re vård­dygn

Vi i Solna - - NYHETER -

An­ta­let vård­dygn för miss­bru­ka­re har mer än hal­ve­rats i Sol­na de se­nas­te två åren. År 2013 upp­gick an­ta­let dygn på oli­ka in­sti­tu­tio­ner till 10 966. För­ra året ha­de siff­ran sjun­kit till 4 765.

En­ligt Ari­on Chryssa­fis (M), ord­fö­ran­de i so­ci­al­nämn­den, be­ror minsk­ning­en främst på bätt­re ut­red­ning­ar och öp­pen­vårds­in­sat­ser på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.