MP vill ha eljus­spår i Jär­va

Vi i Solna - - NYHETER -

Mil­jö­par­ti­et i Sol­na vill att Sol­na stad till­sam­mans med Sund­by­bergs stad anlägger ett el­ljus­spår med start i Jär­vas­ta­den.

I Sund­by­berg finns re­dan fem kilo­me­ter el­ljus­spår och ha­kar Sol­na stad på kan de två kom­mu­ner­na få ett el­be­lyst spår­sy­stem på över en mil, skri­ver par­ti­et i en mo­tion.

Par­ti­et vill även att Sol­na till­sam­mans med Jär­vas­ta­den AB ska­par en en­tré mot Jär­va­fäl­tet och Igel­bäc­kens na­tur­re­ser­vat. Spår­kar­tor, bra skylt­ning, kanske ett ute­gym och en bra grill­plats vo­re trev­li­ga in­slag i an­slut­ning till en­trén, an­ser MP.

Det är vik­tigt att kommun­grän­ser­na in­te hind­rar om­rå­dets ut­veck­ling, be­to­nar par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.