Be­slut: Strand­skyd­det väg­de tyngst

Strand­skyd­det blev helt av­gö­ran­de när Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len, MÖD, be­slöt att upp­hä­va de­talj­pla­nen för Råsta­sjön. Dom­sto­len un­der­kän­ner helt Sol­na stads ar­gu­men­ta­tion att det in­te finns al­ter­na­ti­va byg­gom­rå­den in­om kom­mu­nen.

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Dä­re­mot öpp­nar dom­sto­len en ven­til för Sol­na stad och tillå­ter att må­let över­kla­gas till Högs­ta dom­sto­len.

– Om det be­hövs för rätt- skip­ning­en kan vi ge till­stånd till pröv­ning och i det här fal­let har vi gjort så, sä­ger Carl Gustaf Ha­gan­der, tek­niskt råd vid dom­sto­len.

An­led­ning­en är att en lagänd­ring 2009 gav kom­mu­ner­na rätt att upp­hä­va strand­skyd­det om det fanns sär­skil­da skäl.

– Vi har in­te haft så många ären­den av den här ty­pen se­dan dess. Där­för tillå­ter vi en pröv­ning i Högs­ta dom­sto­len, sä­ger Car­lGustaf Ha­gan­der. När kom­mu­ner­na fick rätt att upp­hä­va strand­skyd­det 2009 pre­ci­se­ra­des no­ga vad som var ”sär­skil­da skäl”. Be­ho­vet av strand­skyd­dad mark an­sågs va­ra sär­skilt stort in­om tä­tor­ter.

Byg­gan­det av bostäder kan dock va­ra ett skäl att upp­hä­va strand­skyd­det – om det in­te finns någ­ra and­ra al­ter­na­tiv. I do­men skri­ver MÖD:

”Den ut­red­ning som pre­sen­te­rats i må­let ger ing­et stöd för att det skul­le sak­nas möj­lig­he­ter att upp­fö­ra 600–700 bostäder ut­an­för strand­skyd­dat om­rå­de, an­ting­en in­om in­flu­ens­om­rå­det för tun­nel­ba­nan el­ler in­om kom­mu­nen i öv­rigt.”

–Sol­na stad har in­te lyc­kats vi­sa att det in­te finns någ­ra and­ra al­ter­na­tiv, sä­ger Carl-Gustaf Ha­gan­der.

Dom­sto­lens be­slut ut­går från de hår­da reg­ler som gäl­ler i frå­ga om strand­skyd­det. Det be­ty­der att Sol­na stad mås­te läg­ga fram helt nya ar­gu- ment vid ett even­tu­ellt över­kla­gan­de. El­ler på­vi­sa att det in­te finns någ­ra al­ter­na­tiv till be­byg­gel­sen vid Råsta­sjön.

Av­ta­let med Stock­holms­för­hand­ling­en om att byg­ga 4 500 bostäder fram till 2030 sak­nar helt be­ty­del­se, an­ser dom­sto­len. Strand­skyd­det kan in­te av­ta­las bort.

Sol­na stad har fram till den 14 mars på sig att över­kla­ga till Högs­ta dom­sto­len.

FOTO: MICHEAL FOLMER

KÄN­DI­SAR. Häg­rar­na i Råsta­sjön är po­pu­lä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.