Peng­ar, in­gång­na av­tal och kanske li­te an­nat...

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Mats Hed­ström Chefre­dak­tör

Mats Hed­ström om be­ske­det om en dom

Det blev ett rung­an­de nej från Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len. Men i mån­dags för­mid­dag tog det ett tag att lis­ta ut att det var på det vi­set, ef­tersom Mil­jö­par­ti­et först la ut ett sorg­set blog­gin­lägg om att ”vill byg­ga-si­dan” ha­de vun­nit. In­nan man ploc­ka­de bort det nå­gon tim­me se­na­re.

Un­der den ti­den hann vi ringa fle­ra sam­tal till oli­ka hand­läg­ga­re på dom­sto­len, som in­te gär­na kun­de kom­men­te­ra vad ett po­li­tiskt par­ti viss­te (el­ler sna­ra­re trod­de sig ve­ta).

För­kla­ring­en var att MP ha­de för­be­rett två tex­ter, varav ba­ra den ena skul­le pub­li­ce­ras, na­tur­ligt­vis be­ro­en­de på ut­gång. Så ha­de nå­gon män­ni­ska sla­git till både i för­väg, och dess­utom valt fel al­ter­na­tiv.

Så kan det gå. Det strun­tar just nu al­la Sol­na­bor i som kan fort­sät­ta att få­gel­skå­da i fred, el­ler ba­ra ta en na­tur­skön pro­me­nad.

Li­ka li­te tor­de be­kym­ra­de po­li­ti­ker bry sig. De som nu sit­ter och fun­de­rar på peng­ar, in­gång­na av­tal och kanske li­te an­nat som vi på tid­ning­en in­te kän­ner till än­nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.