MER Det har hänt

Vi i Solna - - NY­HE­TER -

2012: Vid ett mö­te i Fri­ends Are­na i ja­nu­a­ri 2012 pre­sen­te­ras pla­ner­na på 1 800 nya lä­gen­he­ter vid Råsta­sjön. Nät­ver­ket Räd­da Råsta­sjön bil­das och bör­jar sam­la in namn i pro­test mot ex­plo­a­te­ring­en.

2014: I ju­ni rös­tar Al­li­an­sen ige­nom en ned­ban­tad de­talj­plan som in­ne­hål­ler 600–700 lä­gen­he­ter. I va­let för­lo­rar Al­li­an­sen egen ma­jo­ri­tet i Sol­na, men sit­ter kvar.

2015: Sta­tens Ge­o­tek­nis­ka In­sti­tut, SGI, skri­ver i en rap­port att bo­stä­der­na pla­ne­ras på en de­po­ni med gif­ti­ga, ex­plo­si­va ga­ser. Läns­sty­rel­sen god­kän­ner trots det de­talj­pla­nen.

LÄNS­STY­REL­SENS be­slut över­kla­gas till Mark- och mil­jö­dom­sto­len som ock­så god­kän­ner pla­nen. HÖS­TEN 2015 be­vil­jar Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len, MÖD, pröv­nings­till­stånd. 2016: Mån­da­gen den 22 feb­ru­a­ri upp­hä­ver MÖD de­talj­pla­nen. Be­slu­tet kan över­kla­gas till Högs­ta dom­sto­len se­nast den 14 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.