S krä­ver: Till­sätt ha­ve­ri­kom­mis­sion

Be­slu­tet att stop­pa bo­stä­der­na vid Råsta­sjön kan be­ty­da en eko­no­misk jät­te­smäll för Sol­na stad. Det häv­dar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och krä­ver en ge­men­sam ha­ve­ri­kom­mis­sion.

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Ol­den­burg

In­fra­struk­tur­sats­ning­ar­na kring Are­nas­ta­den har fi­nan­si­e­rats av ex­plo­a­te­rings­bo­la­get Råsta Hol­ding där Sol­na stad äger 25 pro­cent. En­ligt so­ci­al­de­mo­kra­ter­na Ar­ne Öberg och Mar­tin Eli­as­son upp­går in­ve­ste­ring­ar­na till minst en mil­jard kro­nor. Tan­ken har va­rit att in­ve­ste­ring­ar­na skul­le fi­nan­sie­ras i ef­ter­hand ge­nom bygg­rät­ter. Men när de­talj­pla­nen vid Råsta­sjön stop­pas för­svin­ner en av de mest at­trak­ti­va bygg­rät­ter­na i om­rå­det.

Hur myc­ket det kan kos­ta Råsta Hol­ding och i för­läng­ning­en Sol­na stad och skat­te­be­ta­lar­na är okänt.

– Det be­hövs en ge­men­sam ha­ve­ri­kom­mis­sion för att få ord­ning på Sol­na stads åta­gan­den, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Ar­ne Öberg (S).

Kom­mun­sty­rel­sens ord- fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) till­ba­ka­vi­sar upp­gif­ter­na.

– Att det här skul­le fi­nan­si­e­ra in­fra­struk­tur för en mil­jard stäm­mer in­te. Mar­tin Eli­as­son har in­te in­syn i siff­ror­na, sä­ger han.

Pe­hr Gran­falk häv­dar dess­utom att en stor del av in­fra­struk­tur­sats­ning­ar­na re­dan är be­tal­da ge­nom bygg­rät­ter till kon­tor, ho­tell och gal­le­ri­an Mall of Scan­di­na­via.

– Mark­pri­ser­na i Are­nas­ta­den har sti­git kraf­tigt. Så sto­ra de­lar av in­fra­struk­tu­ren är re­dan fi­nan­si­e­rad, sä­ger han.

Han vill in­te ut­ta­la sig om vad Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­lens ut­slag in­ne­bär för Råsta Hol­ding och Sol­na stad.

– Det är för ti­digt att sä­ga. Vi får se över vil­ka al­ter­na­tiv som finns. Om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är oro­li­ga för kom­mu­nens eko­no­mi för­ut­sät­ter jag att de sam­ar­be­tar för att hit­ta kon­struk­ti­va lös­ning­ar ut­an­för strand­skyd­dat om­rå­de.

Nå­gon ha­ve­ri­kom­mis­sion vill Pe­hr Gran­falk in­te hö­ra ta­las om:

– För en gångs skull får jag ci­te­ra vår stats­mi­nis­ter. Det är ba­ra käb­bel.

KRAV. Ar­ne Öberg (S) krä­ver en ha­ve­ri­kom­mis­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.