Nu bör­jar som­ma­ren på rik­tigt

Skrik, skrål, cham­pagne och kra­mar – allt var pre­cis som det ska va­ra vid stu­den­ter­nas ut­spring på Sol­na gym­na­si­um.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Re­dan en tim­me in­nan förs­ta av­gångs­klas­sen skul­le ru­sa ut kloc­kan 12 bör­ja­de det tät­na till av kom­pi­sar och släk­ting­ar på skol­går­den.

Eve­li­na Lin­dell, mitt­fäl­ta­re i AIK och flick­lands­la­get, ha­de en stor he­jarklack på plats när hon av­slu­ta­de tre år i fot­bolls­klas­sen.

– Eve­li­na har va­rit jät­te­duk­tig, be­röm­de mor­far Rolf Eriks­son.

Jo­han­na Frid och Victo­ria Sö­der­ström ba­ra kra­ma­des och log ef­ter ut­spring­et:

– Nu ska vi fes­ta och sen nju­ta he­la som­ma­ren.

Ange­li­na Lun­dqvist stod mitt i kret­sen av vän­ner och fa­milj och ba­ra log:

– Be­ty­gen blev siså­där men jag mår jät­te­bra. Det här är så kul. Nu ska jag ha en lång, skön som­mar.

Helt en­ligt tra­di­tio­nen spru­ta­des det blan­dan­de väts­kor på ele­ver, an­hö­ri­ga och un­der­teck­nad.

Men det är pre­cis som det ska va­ra – stu­den­ten tar man ju ba­ra en gång.

FOTO: LEIF OLDENBURG

FÖRVÄNTAN. Ange­li­na Lun­dqvist var en av al­la ny­ba­ka­de stu­den­ter som sprang ut från Sol­na gym­na­si­um. Nu vän­tar en lång, skön som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.