Vol­ley­boll på sche­mat i gym­na­si­et

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Anders Ek­ström

Sex id­rot­ter blir nu sju på Sol­na gym­na­si­um. I höst kom­mer även vol­ley­boll att fin­nas att väl­ja som NIU-id­rott på det lo­ka­la gym­na­si­et.

Sol­na gym­na­si­um är en rik­tig id­rotts­sko­la. Näs­tan hälf­ten av sko­lans 700 ele­ver går på NIU-pro­gram­met – na­tio­nell id­rotts­ut­bild­ning – där sko­la kom­bi­ne­ras med eli­tid­rott. Ti­di­ga­re fanns sex id­rot­ter att väl­ja på såsom fot­boll, in­ne­ban­dy och fäkt­ning.

Nu blir det allt­så sju. Från och med höst­ter­mi­nen finns även vol­ley­boll att kom­bi­ne­ra stu­di­er­na på Sol­na gym­na­si­um med.

Pro­ces­sen att få till vol­ley­boll som NIU-id­rott i Stock­holm har va­rit lång.

– Vi bör­ja­de med det­ta för flera år se­dan, det har va­rit en pro­cess, be­rät­tar Kat­ta Lau­rin som är sam­ord­na­re för NIU. Riks­gym­na­si­et i vol­ley­boll lig­ger i Fal­kö­ping och vol­ley­boll­för­bun­det var oro­li­ga att an­sök­ning­ar­na dit skul­le mins­ka.

– Ge fler möj­lig­he­ten sä­ger jag. Vårt mål är att ska­pa en ut­bild­ning med myc­ket hög kva­li­tet där ele­ver­na ut­veck­lar sin id­rotts­li­ga för­må­ga i kom­bi­na­tion med stu­di­er utan att be­hö­va flyt­ta hem­i­från.

– Vi kom­mer att ut­veck­la ett tätt sam­ar­be­te med riksid­rotts­gym­na­si­et och jag tror det finns plats för bå­da ut- bild­ning­ar­na i Sve­ri­ge. Det finns sto­ra kul­lar här i Stock­holm som vill sat­sa och då är det na­tur­ligt med Sol­na, fort­sät­ter Kat­ta Lau­rin.

Jag tror att vi kan bli en vik­tig pus­sel­bit för att få sporten att när­ma sig där vi var på 80och 90-ta­let.

Lä­ra­re i spe­ci­a­lid­rot­ten vol­ley­boll blir Da­vid Ot­tos­son. Han har en ge­di­gen spelar­bak­grund och har SM-me­dal­jer bå­de i be­ach­vol­ley och in­om­hus. Som le­da­re har Da­vid bland an­nat va­rit trä­na­re i Val­len­tu­na (El­ver­ket) och Sol­len­tu­na VK. Dess­utom som in­struk­tör för vol­ley­boll­för­bun­det.

– Det känns jät­te­kul, det är nå­got vi job­bat för i flera år. Jag tror att vi kan bli en vik­tig pus­sel­bit för att få sporten att när­ma sig där vi var på 80- och 90-ta­let, sä- ger Da­vid Ot­tos­son som själv bor i kom­mu­nen.

41-åring­en, som dess­utom är ung­doms­le­da­re i Sol­na VBK, tror att ut­bild­ning­en kom­mer att va­ra till stor nyt­ta för sporten.

– Jag hoppas och tror att vi kan bi­dra till att fler spe­la­re når en hög­re ni­vå och sat­sar läng­re. Id­rott och stu­di­er pas­sar bra ihop. Trä­ning på dag­tid ska­par ut­veck­ling, som för­hopp­nings­vis ger flera elit­spe­la­re på sikt, sä­ger Ot­tos­son. Ut­bild­ning­en har 30 plat­ser över tre år. I höst tas 12, 13 elit­sat­san­de spe­la­re in i pro­gram­met och sko­lan. Trä­ning­en kom­mer att ske i Sol­na­hal­len el­ler Råsta­park, even­tu­ellt i bå­da.

Elit­klub­ben Sol­len­tu­na VK i grann­kom­mu­nen kom­mer att age­ra sam­ar­bets­part­ner.

– De som trä­nar på dag­tid mås­te kun­na trä­na på elit­ni­vå på kväl­len. Det är en för­ut­sätt­ning och ett krav för att ha ut­bild­ning­en. Vi kom­mer sam­ar­be­ta med SVK främst, men har di­a­log med fler and­ra klub­bar i Stock­holm, sä­ger Kat­ta Lau­rin. Da­vid Ot­tos­son fyl­ler på.

– Vi har med oss he­la di­strik­tet och vi ska job­ba med att byg­ga upp flera klub­bar i Stock­holm. Det ska va­ra ett ut­byte som gyn­nar al­la klub­bar, sä­ger han.

VOLLEYBOLLTRÄNARE. Da­vid Ot­tos­son.

FOTO: LEIF OLDENBURG

TILLSKOTT. Vol­ley­boll blir den sjun­de NIU-id­rot­ten på Sol­na gym­na­si­um. Näs­ta år kom­mer dess­utom kon­ståk­ning in och blir den åt­ton­de i ord­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.