Kamp för sol­pa­ne­ler gav re­sul­tat

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Först blev det ett be­stämt nej. Men bo­stads­rätts­för­e­ning­en på Bergs­ham­ra Al­lé gav sig in­te. Det slu­ta­de med en to­tal fram­gång. För­e­ning­en får byg­ga svar­ta sol­pa­ne­ler på ta­ken till två bo­stads­hus.

Vid bygg­nads­nämn­dens se­nas­te mö­te gick samt­li­ga po­li­tis­ka par­ti­er emot för­valt­ning­en och sa ja till bygg­lo­vet.

– Vi är jät­te­gla­da. He­la för­e­ning­en har käm­pat för det här, sä­ger bo­stads­rätts­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Lars-Åke Hans­son.

I ja­nu­a­ri i år läm­na­de bo­stads­rätts­för­e­ning­en in en an­sö­kan om bygg­lov för 190 sol­pa­ne­ler på två fas­tig­he­ter. Pa­ne­ler­na skul­le pro­du­ce­ra minst 35 000 kWh för­ny­bar el var­je år i 25 år. Cir­ka 25 pro­cent av för­e­ning­ens el­be­hov skul­le täc­kas ge­nom sol­pa­ne­ler­na.

In­ve­ste­rings­kost­na­den låg på cir­ka 430 000 kro­nor, men sam­ti­digt skul­le för­e­ning­en spara 40 000 kro­nor per år i el­kost­na­der. Ef­tersom pa­ne­ler har en be­räk­nas livs­längd på 25–30 år skul­le in­ve­ste­ring­en va­ra be­tald ef­ter drygt tio år.

– Ef­ter det blir den en ren vinst. Men det hand­lar in­te ba­ra om peng­ar. Vi vill gö­ra nå­got för mil­jön, sä­ger LarsÅ­ke Hans­son.

Men miljö– och bygg­nads­för­valt­ning­en av­slog an­sö­kan. Hu­sen var vis­ser­li­gen in­te klas­sa­de som kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la, men svar­ta sol­pa­ne­ler i ett om­rå­de med i hu­vud­sak rö­da tak skul­le än­då stö­ra om­rå­dets ka­rak­tär, an­såg för­valt­ning­en.

– Det kän­des som om vi in­te nåd­de fram med vå­ra ar­gu­ment till tjäns­te­män­nen, sä­ger Lars-Åke Hans­son. Men bo­stads­rätts­för­e­ning­en gav sig in­te och drog igång ett in­ten­sivt lob­by­ar­be­te. Samt­li­ga par­ti­er kon­tak­ta­des. Re­dan från bör­jan ställ­de sig Väns­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et ba­kom an­sö­kan.

– Ta­kens lut­ning gör att pa­ne­ler­na knappt skul­le sy­nas. Dess­utom hand­lar det in­te om ett per­ma­nent in­grepp. Sol­pa­ne­ler är vik­ti­ga i dag men det kom­mer sä­kert ny tek­nik i fram­ti­den, sä­ger Ma­til­da Ba­rai­bar (MP).

Hon tyc­ker in­te ens att ären­det bor­de ha ham­nat än­da upp i bygg­nads­nämn­den.

– Det kos­tar ba­ra tid och peng­ar för al­la. Det här hand­lar om hur man tol­kar la­gen. Up­pen­bar­li­gen har vis­sa tjäns­te­män en gans­ka strikt in­ställ­ning till sol­pa­ne­ler. Ef­tersom det hand­la­de om ett av­slag i ett be­döm­nings­ä­ren­de ham­na­de bo­stads­rätts­för­e­ning­ens an­sö­kan i bygg­nads­nämn­den – och där blev det allt­så en to­tal fram­gång. Al­li­an­sen och op­po­si­tio­nen kör­de ge­men­samt över tjäns­te­män­nen och sa ja till bygg­lo­vet.

– Vis­ser­li­gen lig­ger hu­sen i na­tio­nal­stads­par­ken och de fles­ta tak i om­rå­det är rö­da. Men i det här fal­let går det att ac­cep­te­ra svar­ta sol­pa­ne­ler ef­tersom ta­ken ba­ra är syn­li­ga från ett få­tal plat­ser, sä­ger bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Torsten Sve­no­ni­us (M). Bo­stads­rätts­för­e­ning­en på Bergs­ham­ra Al­lé hoppas att de­ras fram­gång ska le­da till att and­ra föl­jer ef­ter.

– Vi har va­rit i kon­takt med and­ra för­e­ning­ar i om­rå­det och hoppas att det här ska in­spi­re­ra, sä­ger LarsÅ­ke Hans­son.

Se­dan 2015 har Sol­na stad ba­ra av­sla­git en av 14 bygg­lov­san­sök­ning­ar om att få an­läg­ga sol­pa­ne­ler. Det hand­la­de om ett tak i Råsun­da vil­las­tad. Bå­de för­valt­ning­en och bygg­nads­nämn­dens ma­jo­ri­tet an­såg att svar­ta sol­pa­ne­ler skul­le stö­ra för myc­ket i det kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la om­rå­det.

Det kän­des som om vi in­te nåd­de fram med vå­ra ar­gu­ment.

FOTO: KARIN THORSELL

NÖJD. Lars– Åke Hans­son framför ett av de hus som nu ska få sol­pa­ne­ler på ta­ket. Han hoppas att fram­gång­en ska in­spi­re­ra and­ra bo­stads­rätts­för­e­ning­ar.

FOTO: SOL­NA STAD

HU­SEN. Ett av de ak­tu­el­la hu­sen på Bergs­ham­ra Al­lé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.