Sa­ker du in­te får gö­ra i som­mar

Gril­lan­de gran­nar, rö­kan­de svär­för­äld­rar, skri­kan­de barn och ut­lå­na­de bo­stä­der. I sta­den vi­bre­rar hu­sen på som­ma­ren – och det be­hö­ver in­te alltid be­ro på vär­men. Vi gui­dar dig till vad du får gö­ra i din hy­res­rätt – och vad som in­te är ok.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Text: Eri­ka Lindén Jans­son

In­för som­ma­ren dy­ker det alltid upp en rad frå­gor om vad man får och in­te får gö­ra som hyresgäst. Hy­res­gäst­för­e­ning­ens ju­rist Ingrid Bus­kas sva­rar på någ­ra av de van­li­gas­te spörsmå­len.

Studs­mat­tor och poo­ler

Du får in­te stäl­la upp en studs­mat­ta el­ler en pool på fas­tig­hets­ä­ga­rens mark utan till­stånd. Har du en egen ute­plats som du själv skö­ter om kan du där­e­mot sät­ta upp en pool el­ler studs­mat­ta där.

– I hy­ran in­går i och för sig även rät­ten att ut­nytt­ja ge­men­sam­ma lek­plat­ser, gräs­mat­tor med me­ra men där får man allt­så in­te sät­ta upp studs­mat­tor, poo­ler och lik- nan­de utan fas­tig­hets­ä­ga­rens till­stånd, be­rät­tar Ingrid Bus­kas.

Grill­ning och ma­tos

I hy­re­sla­gen finns inga sär­skil­da be­stäm­mel­ser om grill­ning. Där står att man in­te får ut­sät­ta si­na gran­nar och om­giv­ning­en för stör­ning­ar och gril­lar man på ett sätt så att om­giv­ning­en in­te störs så är det allt­så ok. Na­tur­ligt­vis gäl­ler även det om­vän­da; det är in­te ok att gril­la så att det osar för­fär­ligt på gran­nar­na.

– Det gäl­ler, som med allt an­nat, att an­vän­da sitt go­da om­dö­me och ta hän­syn till om­giv­ning­en. Om man stör si­na gran­nar all­var­ligt kan man bli av med hy­res­av­ta­let.

Rök­ning på ute­plats/bal­kong

Man får rö­ka in­om­hus och på ute­plat­sen/bal­kong­en i de fles­ta lä­gen­he­ter. Un­dan­ta­get är om man till ex­em­pel bor i ett hus an­pas­sat för al­ler­gi­ker och har ett villkor i hy­res­av­ta­let att man in­te får rö­ka.

– Men även om det är tillå­tet att rö­ka ska man vi­sa hän­syn till si­na gran­nar, me­nar Ingrid Bus­kas. Man får in­te stö­ra si­na gran­nar och rök­ning kan va­ra stö­ran­de.

Boll­spel och and­ra le­kar

Om till ex­em­pel ett föns­ter går sön­der när man spe­lar fot­boll är det of­tast fot­bolls­spe­la­ren som får er­sät­ta hy­res­vär­den för kost­na­den för re­pa­ra­tio­nen. Det­sam­ma gäl­ler för­stås för and­ra ty­per av le­kar el­ler sportuttö­van­de.

Varmt in­ne

Det ska, i de fles­ta fall, in­te va­ra mer än 24 gra­der varmt in­om­hus. Är det var­ma­re än så ta­lar man om att det kan va­ra en olä­gen­het för män­ni­skors häl­sa. Då kan kom­mu­nens mil­jö­kon­tor in­gri­pa och tvinga fas­tig­hets­ä­ga­ren att gö­ra nå­got åt pro­ble­met. Men det finns un­dan­tag. Om det till ex­em­pel är frå­ga om en kort­va­rig vär­me­böl­ja på som­ma­ren kan man få ac­cep­te­ra att det är upp till 28 gra­der varmt in­om­hus.

– Vill in­te vär­den gö­ra nå­got åt pro­ble­men kan man kon­tak­ta kom­mu­nens mil­jö­kon­tor, som kan fö­re­läg­ga hy­res­vär­den att vid­ta åt­gär­der om man be­dö­mer att pro­ble­men in­ne­bär olä­gen­het för män­ni­skors häl­sa, be­rät­tar Ingrid Bus­kas.

Ut­hyr­ning av bo­stad

Det hän­der att hy­res­gäs­ter by­ter bo­stad med nå­gon an­nan un­der se­mestern. Det finns till och med sär­skil­da webb­si­dor för för­med­ling av så­da­na kon­tak­ter. Det har också bli­vit allt­mer van­ligt att man vill hy­ra ut ett rum el­ler lä­gen­he­ten via till ex­em­pel webb­tjäns­ten Airb­nb.

– Men även om det in­te är någ­ra peng­ar in­blan­da­de så är det än­då frå­ga om en andra­hands­ut­hyr­ning. Den som till­fäl­ligt bor i lä­gen­he­ten an­vän­der den själv­stän­digt, vil­ket i prak­ti­ken in­ne­bär att man bor där själv och in­te till­sam­mans med den som hyr ut. Då är det frå­ga om en andra­hands­ut­hyr­ning och för det krävs hy­res­vär­dens till­stånd, av­slu­tar Ingrid Bus­kas.

Man får in­te stö­ra si­na gran­nar och rök­ning kan va­ra stö­ran­de.

FOTO: IKEA

Får du gril­la och ha fest på in­ner­går­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.