Po­lisin­sats gav 765 000 kr

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@di­rekt­press.se

765 000 kro­nor i ut­mät­ta skul­der, 38 miss­tänkt på­ver­ka­de fö­ra­re och tre per­so­ner grip­na i en stu­len bil. Det blev re­sul­ta­tet av po­li­sens och kro­no­fog­dens ge­men­sam­ma in­sats.

In­sat­sen, som ge­nom­för­des för­ra hel­gen, kom­mer en­ligt po­li­sen föl­jas av fler.

– Vi är jät­te­nöj­da med ut­fal­let, sä­ger in­sats­che­fen Pa­trick Iva­ni vid po­li­sen i Sol­na-Sund­by­berg.

Po­lis­spär­rar ha­de pla­ce­rats vid tre ut­far­ter från Stock­holm. En spärr var pla­ce­rad vid Tra­ne­bergs­bron, de and­ra två vid ut­far­ter mot Sol­na.

In­sat­sen rik­ta­de sig framför allt mot på­ver­ka­de fö­ra­re, kri­mi­nel­la och per­so­ner med skat­tes­kul­der.

– Det var klart stö­ki­gast vid den kon­troll som fanns vid Ha­ga söd­ra upp mot Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set, sä­ger Pa­trick Iva­ni.

Vid tra­fik­plats Ha­ga söd­ra bör­ja­de en fö­ra­re bac­ka mot tra­fi­ken när han upp­täck­te po­lis­spär­ren. Fö­ra­ren stan­na­de bi­len och för­sök­te springa från plat­sen.

– Folk var väl­digt en­ga­ge­ra­de och hop­pa­de till och med ur tax­i­bi­lar för att pe­ka ut ho­nom, sä­ger Pa­trick Iva­ni.

Fö­ra­ren om­hän­der­togs miss­tänkt för att ha kört på­ver­kad. Även kro­no­fog­den del­tog i in­sat­sen och gjor­de ut- mät­ning­ar för mer än 765 000 kro­nor. Det hand­la­de om kloc­kor, smyc­ken, kon­tan­ter och flera bi­lar. Dess­utom greps tre per­so­ner i en stu­len bil.

– Det här var ing­en gam- mal­dags kon­troll där man le­tar fel på bi­lar, sä­ger Pa­trick Iva­ni.

Den and­ra kon­troll­plat­sen i Sol­na var pla­ce­rad vid Ål­kis­tan i Bergs­ham­ra.

In­sat­sen var ett sam­ar­be­te mel­lan samt­li­ga lo­kal­po­lis­om­rå­den i Stock­holm Nord, po­li­sens ope­ra­ti­va tra­fi­ken­het och Kro­no­fog­de­myn­dig­he­ten.

To­talt kon­trol­le­ra­des 2 644 for­don un­der de två nät­ter­na. 38 fö­ra­re miss­tänks för att ha kört på­ver­ka­de.

– I upp­skatt­nings­vis 75 pro­cent av fal­len hand­la­de det om alkohol, sä­ger Pa­trick Iva­ni.

Po­li­sen har haft fy­ra lik­nan­de in­sat­ser un­der vå­ren och flera är in­pla­ne­ra­de i fram­ti­den.

– Sa­m­ar­be­tet fun­ge­ra­de myc­ket bra, sä­ger Pa­trick Iva­ni.

FOTO: PO­LI­SEN/KRO­NO­FOG­DEN

OM­HÄN­DER­TOGS. En fö­ra­re som miss­tänks för att ha kört på­ver­kad förs bort vid tra­fik­plats Ha­ga söd­ra.

FOTO: PO­LI­SEN/KRO­NO­FOG­DEN

SAMVERKAN. Samt­li­ga lo­kal­po­lis­om­rå­den i Stock­holm Nord var en­ga­ge­ra­de i in­sat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.