Vi vid­gar vy­er­na

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Som­ma­ren är alltid lite spe­ci­ell på en tid­nings­re­dak­tion. Be­vak­ning­en går från kom­mu­na­la nämnd­mö­tes­pro­to­koll till att hand­la mer om barn som le­ker i so­len på di­ver­se eve­ne­mang.

Lå­ter trev­li­ga­re i de flestas öron. Bå­da upp­dra­gen är dock vik­ti­ga och ing­en av oss re­port­rar ha­de valt det här job­bet om vi in­te ha­de en mer el­ler mind­re hem­lig bö­jel­se för att sit­ta in­om­hus och grans­ka do­ku­ment.

Men sam­häl­let har lite till­fäl­ligt av­brott un­der som­mar­vec­kor­na, åt­minsto­ne sko­lor och tings­rät­ter och kom­mu­nens be­slu­tan­de or­gan.

Vi själ­va för­de­lar om ar­bets­upp­gif­ter­na me­dan vis­sa är på le­dig­het. Så om ni mö­ter ett lite mer okänt an­sik­te är det ba­ra en re­por­ter som ska få pas­sa på att få vid­ga si­na vyer lite, me­dan or­di­na­rie kom­mun­re­por­ter ser sig om ut­om­lands.

El­ler vad man nu gör på sin se­mes­ter.

Men vi släp­per in­te vårt upp­drag att vär­na om de­mo­kra­tin ba­ra för att det är se­mester­ti­der. Hör av er med tips, oav­sett det hand­lar om sols­ken el­ler regn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.