Då fick de kvinn­li­ga po­li­ti­ker­na nog ...

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Sol­nas folk­val­da ver­ka­de till en bör­jan re­dan stå med ena be­net i som­mar­ha­gen. Men när full­mäk­ti­ge nåd­de fram till en på ytan gans­ka harm­lös frå­ga blev ord­väx­ling­en häts­ka­re och mer in­fek­te­rad än på länge.

Sol­nas en­ga­ge­mang i Fri­ends Are­na tycks ald­rig upp­hö­ra att spö­ka för Al­li­an­sen. Trots att Sol­na drog sig ur det för­lust­tyng­da Are­na­bo­la­get i de­cem­ber för­ra året dy­ker frågan upp gång på gång i full­mäk­ti­ge.

Den här gång­en var det en gam­mal mo­tion från Mil­jö­par­ti­ets Ber­nard Hu­ber som rev upp så­ren på nytt – trots att mo­tio­nen sam­lat damm så länge att den bli­vit in­ak­tu­ell.

In­led­nings­vis var det tomt på ta­lar­lis­tan. Men när Victo­ria Jo­hans­son (MP) klev upp i ta­lar­sto­len och sum­me­ra­de to­tal­kost­na­den för en­ga­ge­mang­et till 730 mil­jo­ner kro­nor av skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar tog det eld or­dent­ligt.

Samu­el Klipp­falk ( KD) lik­na­de upp­räk­ning­en vid ra­di­ons sjö­vä­ders­rap­port, nå­got som fick so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Sara Kuk­ka-Sa­lam att ex­plo­de­ra.

– Jag är så trött på att kvin­nors in­lägg in­te be­möts ut­an ba­ra re­cen­se­ras. Det hän­der gång på gång i den här sa­len. Nu är det dags att sä­ga ifrån, sa hon och möt­tes av ap­plå­der från åt­minsto­ne op­po­si­tions­sto­lar­na.

Pe­hr Gran­falk (M) tac­ka­de för in­läg­get men på­pe­ka­de sam­ti­digt att det in­te ba­ra var kvin­nors in­lägg som ha­de re­cen­se­rats un­der kväl­len, ut­an även Gran­falks par­ti­kam­rat Ha­nif Ba­li.

– Ha­nif Ba­li är in­te kvin­na så det är väl i så fall för att han har in­vand­rar­bak­grund. Så jag tyc­ker vi läg­ger det här bakom oss, sa Gran­falk.

De­bat­ten om mil­jon­rull­ning­en till Are­na­bo­la­gen, köns­rol­ler och bris­tan­de in­syn fort­sat­te ett bra tag.

– Trams att för­sö­ka ploc­ka po­li­tis­ka po­äng på Fri­ends Are­na som re­dan är en av­gjord frå­ga, sa Torsten Sve­no­ni­us (M).

När full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de Sven Kin­nan­der (M) vil­le sät­ta punkt för de­bat­ten i den van­ligt­vis frid­ful­la full­mäk­ti­gesa­len blev stäm­ning­en rik­tigt hätsk.

Kin­nan­der fick en åt­hut­ning av Väns­ter­par­ti­ets grupple­da­re Tho­mas Magnusson.

– Än en gång för­sö­ker ord­fö­ran­den sät­ta stopp ef­ter op­po­si­tio­nens in­lägg, sa Magnusson.

– Jag be­tac­kar mig för re­cen­sio­ner av mi­na in­lägg, kont­ra­de en ils­ken Kin­nan­der.

Ett klart be­sked le­ve­re­ra­des i al­la fall un­der kväl­len. Re­dan i som­mar drar Sig­na­lis­ten i gång en upp­rust­ning av de går­dar som den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen för­val­tar i Ha­galund.

Bo­en­de och för­e­ning­ar i Ha­galund har länge krävt en fot­bolls­plan – och nu blir det fak­tiskt en plan. Även om den in­te blir så stor, ba­ra 12 x 20 me­ter.

– Det är tänkt som en boll­plan för lek, sa Sig­na­lis­tens ord­fö­ran­de Mag­nus Nils­son (M).

Ce­ci­lia Bra­vo (S) väl­kom­na­de upp­rust­ning­en och boll­pla­nen, men var in­te helt nöjd med sva­ret.

– Det är fram­för allt ung­do­mar­na som be­hö­ver en mö­tes­plats. Det ha­de be­hövts un­der som­ma­ren, många har in­te råd att åka nå­gon­stans, sa hon.

Trots allt be­ta­des vår­ter­mi­nens sista full­mäk­ti­ge av på knap­pa fy­ra tim­mar, vil­ket in­te hör till till van­lig­he­ter­na i Sol­na.

Nu är det dags att sä­ga ifrån.

HÄTSKT. Samu­el Klipp­falk (KD) jäm­för­de ...

... vil­ket fick Sara Kuk­ka–Sa­lam att ilsk­na till.

... Victo­ria Jo­hans­sons (MP) in­lägg med sjö­rap­por­ten ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.