MER Nya par­ke­rings­sy­ste­met i Sol­na cent­rum

Vi i Solna - - NYHETER - KÄLLA: SOL­NA CENT­RUM

■ EN KAMERA lä­ser av bi­lens re­gi­stre­rings­num­mer vid in– och ut­far­ten. Bi­lis­ten be­ta­lar ba­ra för den tid for­do­net har stått par­ke­rat.

■ DET finns tre oli­ka be­tal­nings­sätt: Med kort vid en­tré­er­na el­ler i au­to­ma­ten på par­ke­ring­en när be­sö­ka­ren läm­nar cent­rum. Di­gi­tal be­tal­ning med kort in­om 48 tim­mar. Kor­tet kopp­las till Sol­na cent­rums di­gi­ta­la sy­stem som drar av­gif­ten au­to­ma­tiskt.

■ PARKERINGSAVGIFTEN är 12 kro­nor per tim­me un­der 0–3 tim­mar. Därut­ö­ver kos­tar det 20 kro­nor i tim­men.

■ UN­DER HEL­GER är det fri par­ke­ring de tre förs­ta tim­mar­na. Står for­do­net läng­re än så kos­tar det 20 kro­nor i tim­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.