Start för bo­stä­der i Pam­pas

Vi i Solna - - NYHETER -

Stads­bygg­nads­nämn­den har fått i upp­drag att på­bör­ja pla­ne­ring­en av ett nytt bo­stads­om­rå­de vid Pam­pas. Pro­jek­tet är tänkt att ut­veck­la om­rå­det med bo­stä­der, för­sko­lor och en möj­lig ny tun­nel­ba­ne­upp­gång från Väst­ra sko­gen.

– Vi dubb­lar även an­ta­let so­ci­a­la lä­gen­he­ter då nya bo­stads­om­rå­den som väx­er fram ock­så ska bi­dra till ett håll­bart Sol­na, sä­ger Pe­hr Gran­falk (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i ett press­med­de­lan­de.

Minst 300 bo­stä­der pla­ne­ras i om­rå­det till­sam­mans med fy­ra–sex för­sko­le­av­del­ning­ar och 20 so­ci­a­la lä­gen­he­ter. 30 pro­cent av lä­gen­he­ter­na får fy­ra rum och kök el­ler mer.

In­täk­ter­na för sta­dens an­del av mar­ken be­döms täc­ka sta­dens kost­na­der i pro­jek­tet.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

START. Nu bör­jar ar­be­tet med det nya bo­stads­om­rå­det vid Pam­pas Ma­ri­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.