Ute el­ler in­ne? Sak sam­ma…

För den som bor i lä­gen­het är strä­van att få in na­tu­ren of­ta stor, spe­ci­ellt när blom­mor­na dof­tar, det ny­klipp­ta grä­set loc­kar och so­lens strå­lar snällt vär­mer. Och visst finns det knep för att loc­ka in som­ma­ren, även i mör­ka et­tor och ly­or på skugg­sidan.

Vi i Solna - - BOSTAD -

Att få in som­mar­käns­lan i stads­lä­gen­he­ter är in­te all­tid helt en­kelt. Har du tur har du en bal­kong som du kan ar­be­ta med. Har du mind­re tur får du nöja dig med en fransk bal­kong el­ler ba­ra van­li­ga föns­ter. Men det finns tricks och tips som gör att som­mar­käns­lan vill flyt­ta in. In­red­ning­en Sat­sa på ski­ra gar­di­ner som släp­per ge­nom så myc­ket ljus som möj­ligt. De­ko­re­ra med väx­ter och blom­mor i föns­ter­kar­men, det gör att per­spek­ti­vet mel­lan det grö­na in­ne och det grö­na ute fly­ter sam­man. Lägg ut någ­ra sitt­puf­far el­ler en skön bam­bufå­tölj vid bal­kong­dör­ren, och vips så har du ut­ö­kat di­na ut­om­hus­kvadrat­met­rar. Ge rum­met en rikt­ning Det finns sätt som gör att ögo­nen in­stink­tivt le­tar sig ut mot det som finns utan­för. En li­ten mat­ta fram­för bal­kong­dör­ren till ex­em­pel, gör att blic­ken le­tar sig fram till bal­kong­en. Du kan ock­så sug­gestivt öka ut­om­hus­fe­e­ling­en ju när­ma­re fönst­ret du kom­mer, med mer väx­ter, en ljusslinga i fönst­ret och ro­li­ga de­tal­jer. Pif­fa till Fixa käns­lan ge­nom att de­ko­re­ra och gö­ra fint. Ro­li­ga de­tal­jer som en sol­hatt, vack­ra kru­kor, en korg med tid­ning­ar och en dags­bädd bäd­dar för la­ta da­gar med öpp­na bal­kong­dör­rar och var­ma vin­dar. Sat­sa på in­slag som fly­gan­de fjä­ri­lar i tyg, sol­for­ma­de speg­lar och stil­le­ben av driv­ved, snäc­kor och kri­stal­ler. Det grö­na Det sä­ger ju näs­tan sig självt, att om du vill ta in ut­om­hus­käns­lan så är ett ef­fek­tivt sätt att här­ma ut­om­hus­ut­se­en­det. Och det be­ty­der grö­na blad, vack­ra blom­mor och snirk­li­ga gre­nar.

In­ve­ste­ra gär­na i amp­lar och pi­de­sta­ler så att du får upp det grö­na i oli­ka höj­der, det ger en mer au­ten­tisk käns­la. Att väx­ter­na ska va­ra lät­ta att skö­ta har hög pri­o­ri­tet för många och in­om­hus ser vi lätt­sköt­ta kruk­väx­ter som am­pel­lil­ja, ca­landi­va, kor­nett­blom­ma och monste­ra. Od­la på En trend som väx­er sig allt stör­re är hem­ma­od­lan­det. Vi vill gär­na på­ta och va­ra kre­a­ti­va, och att vi in­te har till­gång till en egen träd­gård spe­lar läng­re ing­en roll. Bo­ta­ni­se­ra med ur­ban od­ling med mi­ni­växt­hus, pall­kra­gar och sto­ra kru­kor.

Att od­la på en be­grän­sad yta krä­ver li­te mer pla­ne­ring än att od­la på fri­land i jor­den ne­re på mar­ken, men det blir desto ro­li­ga­re när man lyc­kats ska­pa en egen li­ten oas och ett eget eko­lo­giskt krets­lopp.

FOTO: GRANIT FOTO: IKEA FOTO: ÅHLENS

Loc­ka upp­märk­sam­he­ten ut ge­nom föns­ter med tex­tili­er och väx­ter Re­flek­te­ra na­tu­ren in i rum­met med en sol­for­mad spe­gel. Grönt, grönt och me­ra grönt, gär­na i oli­ka höj­der. Na­tur­li­ga de­tal­jer sät­ter sti­len.

FOTO: INDISKA FOTO: INDISKA

En skön få­tölj för som­mar­fi­ka – bå­de in­ne och ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.