AIK fort­sät­ter sats­ning­en mot eli­ten

Vi i Solna - - SPORT - An­ders Ek­ström

AIK ban­dy rus­tar or­dent­ligt för att kun­na avan­ce­ra upp­åt. Tre star­ka ny­för­värv har ny­li­gen skri­vit på och fler lär föl­ja.

– Vi räk­nar med minst tre spe­la­re till som ska in, sä­ger Jo­nas Ga­lot­ta, vice ord­fö­ran­de i AIK ban­dy.

Det slog mer el­ler mind­re ner som en bomb för­ra hös­ten. AIK ban­dy var ne­re för räk­ning och fram­ti­den såg då allt an­nat än ljus ut. Men så kom Jo­nas Ga­lot­ta och Mar­co Eng­borg in i bil­den. Ga­lot­ta är känd se­dan ti­di­ga­re i AIK-kret­sar och Eng­borg har va­rit en stor väl­gö­ra­re för ban­dyn i många år.

AIK lyc­ka­des på kort tid, och mot al­la odds, få till bå­de ett dam­lag och ett herr­lag för­ra året. Till herr­la­get vär­va­des fle­ra sto­ra namn såsom Ri­nat Shams­hu­tov, Filip Bergman och Jo­han Wil­les. Ef­ter en trög start blev la­get trea i di­vi­sion 1 öst­ra.

Ett bra lag, blir nu än­nu bätt­re. Yt­ter­li­ga­re tre väl­kän­da spe­la­re kom­mer näm­li­gen in i la­get.

– Jag är oer­hört glad att de har valt att spe­la ban­dy i AIK och va­ra med på den re­san vi gör, be­rät­tar Jo­nas Ga­lot­ta, vice ord­fö­ran­de i AIK. Det rör sig om den mång­å­ri­ga elit­spe­la­ren Pek­ka Rin­ta­la, an­fal­la­ren Juk­ka Loukko­la samt bac­ken André Berglönn. Al­la tre spe­la­de i All­svens­kan den gång­na sä­song­en.

– Vårt sto­ra pro­blem är att loc­ka stor spe­lar­kom­pe­tens till di­vi­sion 1. Det är ju två steg ner för en elit­spe­la­re, så då krävs det nå­got ex­tra. Des­sa tre spe­la­re har va­rit no­ga med att se vå­ra pla­ner för fram­ti­den. Och det är så­da­na spe­la­re vi vill ha med på re­san, fort­sät­ter Jo­nas Ga­lot­ta.

Men AIK är in­te kla­ra där. Fle­ra spe­la­re kom­mer att vär­vas in.

– Vi räk­nar med minst tre spe­la­re till som ska in, varav en är mål­vakt. De vi pra­tar med är av un­ge­fär sam­ma ka­li­ber som de vi nyss vär­vat. Det är kom­pe­ten­sen som gör skill­nad om vi i fram­ti­den ska kla­ra av hög­re se­ri­er.

Ett par spe­la­re från för­ra sä­song­ens lag kom­mer att läm­na, men i det sto­ra he­la

är trup­pen in­takt. Stor­värv­ning­en Ri­nat Shams­hu­tov, som kom i ju­las, kom­mer att va­ra spe­lan­de trä­na­re. Och må­let är själv­klart. För­ra sä­song­en blev AIK trea bakom GT76 och He­le­nelund. I vin­ter ska AIK om och för­bi. Et­tan i se­ri­en får kva­la upp­åt fram­åt vår­kan­ten.

– Vi ska upp till All­svens­kan, det är ut­ta­lat. Spe­lar­na är med på det­ta och vill själ­va upp. Men det sät­ter såklart ex­tra press på oss, al­la vill slå AIK. Det finns många bra lag i se­ri­en. Hur ser det ut med dam­la­get?

– Vi har höga mål även med dam­la­get, men på dam­si­dan finns det in­te li­ka myc­ket spe­la­re att till­gå. För­ra sä­song­en var vi me­ra lo­gistik­för­e­ning än ban­dy­för­e­ning.

Ja, stör­re de­len av la­get var från Fin­land och flögs in för mat­cher­na. Ett stort puss­lan­de som än­då myn­na­de ut i en andra­plats i all­svens­kan syd.

– Vi var tving­a­de att gö­ra så och vi var gla­da att än­då kom­ma tvåa. Vi vill upp till Elit­se­ri­en även med dam­la­get och job­bar ut­i­från det.

Vi ska upp till All­svens­kan.

FOTO: JO­HAN ENGLUND

TREA. 2016/17 blev Ro­bert Han­nus och hans AIK trea i di­vi­sion 1 öst­ra . Nu sik­tar de på att vin­na den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.