Här för­fal­ler Hans BARNDOMSHEM

De rö­da ar­betar­bo­stä­der­na an­ses ha ett högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de – men för var­je dag som går blir de så kal­la­de Rö­ding­ar­na vid Ul­riks­dals golf­ba­na allt mer för­fall­na. – Om ing­en bryr sig så är det li­ka bra att ri­va, sä­ger Hans Ek­strand som väx­te upp i

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

Det är med sorg i hjär­tat som han be­sö­ker hu­set där han bod­de i näs­tan 40 år. Hans Ek­strands pap­pa Fol­ke var lok­fö­ra­re och fa­mil­jen fick 1944 flyt­ta in i över­vå­ning­en i hus tre av de fem Rö­ding­ar­na.

Över­vå­ning­en delade man med en an­nan fa­milj. På bot­ten­pla­net bod­de yt­ter­li­ga­re tre fa­mil­jer med an­knyt­ning till SJ. 1946 föd­des Hans.

– Det kryl­la­de av ung­ar i de fem hu­sen. Vi ha­de till och med ett eget fot­bollslag som het­te SJ-bo­stä­der.

Hans Ek­strand väx­te upp och på en dans in­ne i stan träf­fa­de han Yvon­ne från Kärr­torp.

– Jag kom från en van­lig hy­reslä­gen­het i Kärr­torp när jag flyt­ta­de till Rö­ding­ar­na 1972. Det fanns ing­et varm­vat­ten i hu­set och i fle­ra år tvät­ta­de jag för hand. Du­scha fick vi gö­ra i det hus där lok­fö­rar­na sov ut. Då gäll­de det att va­ra knäpp­tyst så att man in­te väck­te nå­gon.

Trots al­la bris­ter triv­des fa­mil­jen i sitt omo­der­na hus.

– Sam­man­håll­ning­en var fan­tas­tisk. Var­je mid­som­mar var det nub­be och dans kring stång­en på går­den, minns Yvon­ne.

Först 1984, när Hans blev sjuk, flyt­ta­de fa­mil­jen till en mo­der­na­re lä­gen­het i Vi­re­berg. Ibland stan­nar de till med bi­len vid det hus där Hans väx­te upp och se­dan bil­da­de fa­milj.

– Man blir ba­ra de­pri­me­rad. Det här är ett hån mot oss som har bott i hu­sen, sä­ger Yvon­ne.

I mån­dags kväll kom frågan om Rö­ding­ar­nas fram­tid än en gång upp i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det var Bergs­ham­ra­par­ti­ets Björn Bränn­gård som ställ­de en så kal­lad in­ter­pel­la­tion till bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Torsten Sve­no­ni­us (M) om vad som ska hän­da med hu­sen.

– Rö­ding­ar­nas fram­ti­da pla­ce­ring fal­ler in­te un­der bygg­nads­nämn­dens an­svar. Vi tar ba­ra ställ­ning den dag det kom­mer en för­frå­gan om bygg­lov, sa Sve­no­ni­us.

Han på­pe­ka­de att Bergs­ham­ra­par­ti­et och Björn Bränn­gård, som en följd av bud­get­upp­gö­rel­sens 2016, sit­ter i en ge­men­sam ar­bets­grupp till­sam­mans med al­li­ans­par­ti­er­na som bland an­nat ska se över Rö­ding­ar­nas fram­ti­da pla­ce­ring.

– Björn Bränn­gård får gär­na ha en de­batt med sig själv, sa Sve­no­ni­us.

Där­med var frågan om Rö­ding­ar­nas pla­ce­ring av­hand­lad för den här gång­en.

Den som ha­de vän­tat sig kla­ra be­sked el­ler åt­minsto­ne en fing­er­vis­ning om de gam­la ar­betar­bo­stä­der­nas fram­ti­da öde blev in­te så värst myc­ket klo­ka­re.

BARNDOM. ”Det här är ett hån mot oss som bod­de i hu­sen. Rus­ta el­ler riv”, sä­ger Hans Ek­strand som väx­te upp i Rö­ding­ar­na. I dag står två av hu­sen och för­fal­ler vid Ul­riks­dals golf­ba­na.

FOTO:LEIF OL­DEN­BURG

BARNRIKT. Någ­ra av de så kall­la­de SJ-bar­nen som bod­de i Rö­ding­ar­na på 1950-ta­let. BARNDOM. ”Jag blir in­te sen­ti­men­tal. Jag väx­te in­te upp i ett ruc­kel vid en golf­ba­na. Jag väx­te upp i ett vac­kert hus vid Ko­lonn­vä­gen. Det här känns in­te läng­re som mitt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.