Film­sta­den fi­ra­de med pils­ner­film

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Film­sta­dens Dag i Råsun­da hyl­la­de den svens­ka pils­ner­fil­men. Själv­klar he­ders­gäst var Thor Modéens dot­ter Mar­ga­re­ta Per­by.

Thor Modéen (1898–1950) var den svens­ka pils­ner­fil­mens okrön­te kung. Un­der tre de­cen­ni­er spe­la­de han in när­ma­re hund­ra ko­me­di­er, of­ta med par­häs­ten Åke Sö­der­blom.

Hans dot­ter Mar­ga­re­ta Per­by, 82, har vår­dat pap­pans arv.

– Det är ro­ligt att in­tres­set för pap­pa och hans gär­ning väx­er. För mig var han fram­för allt en fan­tas­tisk pap­pa. När folk får hö­ra att jag är Thor Modéens dot­ter be­rät­tar de gär­na histo­ri­er om ho­nom. Jag får lä­ra kän­na pap­pa ur ett vux­en­per- spek­tiv och skri­ver ner al­la histo­ri­er.

På film var Modéen bull­rig, ro­lig och tog or­dent­ligt med plats. Hem­ma var han näs­tan li­ka­dan.

– Kans­ke in­te li­ka bull­rig men en fan­tas­tisk lek­kam­rat. Han var en när­va­ran­de pap­pa och full av upp­tåg. Han tog barn på all­var, kans­ke för att han var ett stort barn själv. Thor Modéen var en ge­ne­rös per­son som bjöd på sig själv på många sätt, även pri­vat.

– Li­te väl ge­ne­rös tyck­te mor. Pap­pa ha­de sto­ra hål i fic­kor­na, be­rät­tar Mar­ga­re­ta Per­by.

Un­der fest­da­gen vi­sa­des ”Pen­sio­nat Pa­ra­di­set” från 1937. Själv­klart slog sig Mar­ga­re­ta Per­by ner i sa­long­en för att avnju­ta det som of­ta kal­las ”pils­ner­fil­mer­nas pils­ner­film”.

– Jag har sett den minst tio gång­er och upp­täc­ker nya sa­ker he­la ti­den. Men om san­ning­en ska fram dracks det in­te så myc­ket pils­ner i fil­mer­na.

Hen­nes egen fa­vo­rit är ”Släk­ten är värst” från 1936.

– Där gör pap­pa en fi­lur som på­min­ner myc­ket om hur jag upp­lev­de ho­nom som barn.

I sam­band med Film­sta­dens Dag fick re­gis­sö­ren El- len Fis­ke ta emot Film­sta­den Kul­turs sti­pen­di­um på 25 000 kro­nor för sin film ”Lo­ne Dads”. Sti­pen­di­et de­las ut till en film­ska­pa­re från Stock­holms­om­rå­det som be­fin­ner sig i bör­jan av sin kar­riär.

”En re­gis­sör som ge­stal­tar ett so­ci­alt di­lem­ma med varm em­pa­ti och hu­mor”, står det bland an­nat i ju­ryns mo­ti­ve­ring.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

HE­DERS­GÄST. Thor Modéens dot­ter Mar­ga­re­ta Per­by var he­ders­gäst klädd i mam­mas klän­ning från från 1930-ta­lets Hus­mo­ders­för­e­ning.

FAN. Jo­han­na Jo­hans­son, här med pojk­vän­nen Lo­ve Ström, äls­kar Sic­kan Carls­sons fil­mer.

MÅLAT. Cla­ra, Emily och Sig­ne åt go­dis och ha­de tju­si­ga an­sikts­mål­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.