Cent­rum om­da­nas och väx­er

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

Team Spor­tia stäng­er sista sep­tem­ber, SEB har re­dan flyt­tat till Are­nas­ta­den, In­dis­ka bom­mar igen sin bu­tik nu i hel­gen och Jär­nia an­non­se­rar att allt ska bort. Många Sol­na­bor oro­ar för sig vad som ska hän­da med de­ras cent­rum. Men oron är obe­fo­gad, en­ligt cent­rum­che­fen Sop­hie Karls.

Det som hän­der i cent­rum just nu är en nor­mal ut­veck­ling, en­ligt Sop­hie Karls. Vis­sa bu­ti­ker och ak­tö­rer för­svin­ner, and­ra flyt­tar in i stäl­let. Al­la tom­ma lo­ka­ler i cent­rum är på väg att fyl­las.

– Men jag för­står Sol­na­bor­nas oro. Man ser vad som för­svin­ner men vet in­te vad som är på väg in, sä­ger Sop­hie Karls.

I stäl­let vill hon lyf­ta fram al­la ny­e­ta­ble­ring­ar i cent­rum det se­nas­te året. Mem­ber24 har öpp­nat ett gym mot gam­la Råsun­da­tom­ten, Kit­chen öpp­na­de re­dan hös­ten 2016 och i maj i år var det premiär för kund­mag­ne­ten Rus­ta på plan 1.

– Un­der en och sam­ma dag ha­de Sol­na cent­rum 30 000 be­sö­ka­re. Det är li­ka myc­ket som en ge­nom­snitts­dag på Mall of Scan­di­na­via, sä­ger Sop­hie Karls.

Fle­ra bu­ti­ker är på väg in i cent­rum un­der hös­ten. Ar­ken Zoo öpp­nar mitte­mot Kit­chen och Bloms­tera­ve­nyn tar över de­lar av Hem­köps gam­la bu­tiksy­ta. Fly­ing Ti­ger, en låg­pris­bu­tik för bland an­nat pre­sen­ter och lek­sa­ker, öpp­nar ock­så un­der hös­ten i ut­rym­met mel­lan te­le­bu­ti­ken 3 och Kit­chen. Se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka ser­ve­ras det vi­et­na­me­siskt på ny­öpp­na­de Ma­ma Vi­et på re­stau­rang­ga­tan mitt i cent­rum.

SEB:s flytt till Are­nas­ta­den en na­tur­lig del i den på­gåen­de ut­veck­ling­en i bank­sek­torn, en­ligt Sop­hie Karls.

– Många ban­ker stäng­er si­na lo­kal­kon­tor och kon­cen­tre­rar verk­sam­he­ten till stör­re en­he­ter.

Och det är fort­fa­ran­de oklart om Jär­nia verk­li­gen kom­mer att över­ge Sol­na cent­rum.

– Där är sista or­det in­te sagt än­nu.

Be­söks­siff­ror­na för Sol­na cent­rum un­der 2016 är fort­fa­ran­de in­ter­na, men ut­veck­ling­en är po­si­tiv en­ligt Sop­hie Karls.

– Vi ökar, så myc­ket kan jag sä­ga. Sol­na cent­rum kom­mer in­te att stänga ner. Det är pre­cis tvärtom. Till skill­nad från Mall of Scan­di- na­via är vi ett var­dags­cent­rum för män­ni­skor som bor och job­bar i Sol­na. Det är de­ras be­hov vi ska till­go- do­se. Vi vill in­te ba­ra fyl­la ut tom­ma bu­tiksy­tor, vi vill ha ak­tö­rer som fun­ge­rar på sikt.

FOTO: ELEONORE ROSENQVIST

OPTIMISM. ”Ut­veck­ling­en för Sol­na cent­rum är po­si­tiv”, sä­ger Sop­hie Karls.

FOTO: LARS CLASON

ORO. Många Sol­na­bor oro­ar sig för vad som ska hän­da med cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.