Nu vän­tar Eu­ro­pa på So­ti­ri­os

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Ös­tersunds FK är verk­li­gen i ro­pet just nu. Jäm­tar­na gick emot de fles­ta odd­sen och kva­li­fi­ce­ra­de sig till Eu­ro­pa Le­a­gues grupp­spel för­ra vec­kan. I la­gets back­lin­je åter­finns en Ha­galund­skil­le som fått sitt sto­ra ge­nom­brott.

Det finns oli­ka vägar in i fot­bol­lens ramp­ljus. So­ti­ri­os Pa­pa­gi­an­no­pou­los har ta­git den långa vägen. Som många and­ra unga ta­lang­er ha­de ”Sot­te” det tufft att över­ty­ga om sin stor­het i mo­der­klub­ben AIK. Det blev to­talt sex trä­nings­mat­cher för Gna­get in­nan nya även­tyr tog vid.

I jak­ten på spel­tid sök­te sig mitt­bac­ken sig till Väs­by Uni­ted och Akro­po­lis IF, in­nan As­sy­ris­ka FF fick nys på ho­nom 2011. ”Sot­te” stan­na­de tre sä­song­er i Sö­der­täl­je och ut­veck­la­des där till en sta­bil Su­pe­ret­tan­back.

Med ett par fi­na sä­song­er i be­nen i AFF skrev han 2014 på för gre­kis­ka PAOK Thes­sa­lo­niki. Dock räck­te Pa­pa­gi­an­no­pou­los in­te rik­tigt till i stor­klub­ben. Med blott sju mat­cher vän­de Ha­galunds­so­nen hem till Sve­ri­ge au­gusti 2015.

Och va­let föll för en kax­ig upp­stic­ka­re.

– Jag trod­de ald­rig jag skul­le spe­la så här högt upp i Sve­ri­ge nå­gon­sin. Jag ha­de ald­rig en tan­ke på att spe­la i Jämt­land ti­di­ga­re, be­rät­tar ”Sot­te” om va­let av Ös­tersund. Trots att väd­ret kan va­ra li­te osta­digt kring fjäll­trak­ter­na var klubb­va­let en suc­cé. Ös­tersunds FK har bli­vit popla­get num­mer ett i Sve­ri­ge. Med en kax­ig och kun­nig ord­fö­ran­de, en sli­pad trä­na­re och nytt hel­hetskon­cept har la­get ta­git svensk fot­boll med storm.

Bland an­nat job­bar ÖFK myc­ket med mju­ka vär­den och be­dri­ver oli­ka kul­tur­pro­jekt. I la­get in­går dess­utom Sol­na­bör­di­ge Br­wa Nou­ri.

Ny­kom­ling­en Ös­tersund kom åt­ta i All­svens­kan för­ra året och vann även cu­pen i vå­ras.

– Det vi hål­ler på med här up­pe är helt fan­tas­tiskt. La­get, klub­ben, trä­nar­na och or­ga­ni­sa­tio­nen är fan­tas­tis­ka. Jag trivs väl­digt bra här, fort­sät­ter ”Sot­te” som blir 27 år näs­ta vec­ka.

Det ab­so­lut störs­ta be­drif­ten hit­tills har skett nu på sen­som­ma­ren. I egen­skap av cup­vin­na­re fick ÖFK chan­sen att kva­la in till Eu­ro­pa Le­a­gue. Och som de gjor­de det. De bör­ja­de med att slå ut tur­kis­ka stor­la­get Ga­la­ta­sa­ray. För att sät­ta det i per­spek­tiv så spe­la­de Ga­la­ta­sa­ray kvarts­fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue för sex år se­dan. Sam­ma år spe­la­de ÖFK i di­vi­sion 2.

Av ba­ra far­ten be­seg­ra­des Fo­la Esch, från Lux­em­burg, i om­gång­en ef­ter. I playoff vän­ta­de se­dan PAOK, ”Sot­tes” gam­la klubb. Och visst skul­le suc­cén fort­sät­ta. Ef­ter sam­man­lagt 3-3 gick Ös­tersund vi­da­re till grupp­spe­let. En be­drift av ett lag som ba­ra gjort 51 all­svens­ka mat­cher hit­tills.

– Det var helt ma­ka­löst och det kän­des rik­tigt bra. Ska jag va­ra helt är­lig så trod­de jag in­te helt på att vi skul­le gå vi­da­re.

– En overk­lig känsla och det är så­dant man spe­lar fot­boll för.

Hur kän­des det att slå ut din gam­la klubb?

– Det spe­la­de in­te så stor roll. Hu­vud­sa­ken var att vi gick vi­da­re.

I grup­pen blev ÖFK lot­ta­de mot Athle­tic Bil­bao (Spa­ni­en), Hert­ha Ber­lin (Tyskland) och Zo­rya Lu­hansk (Uka­ri­na).

– En bra grupp med ba­ra bra lag. Nu ska vi verk­li­gen ge det­ta en re­jäl chans. Det kom­mer bli sex se­vär­da mat­cher.

”Sot­te” har gått fram­åt i Jämt­land och verk­li­gen fått sitt sto­ra ge­nom­brott. Ef­ter den all­svens­ka de­bu­ten 2016 har mitt­bac­ken va­rit en sta­bil pjäs för de röd­svar­ta.

– Jag trivs ju väl­digt bra här up­pe, så då är det en­kelt att vi­sa hur bra man är.

Är det din bäs­ta nå­gon­sin hit­tills?

– Ja. det tyc­ker jag ab­so­lut. Bå­de spelsti­len och Ös­tersund pas­sar mig bra så då är det enkla­re för mig att pre­ste­ra på topp.

FOTO: MOSTPHOTOS

SUCCÈ. Ha­galund­so­nen So­ti­ri­os ”Sot­te” Pa­pa­gi­an­no­pou­los (tvåa från hö­ger) och hans Ös­tersunds fram­gång­ar har gett eko i Sve­ri­ge och Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.