Hur svårt kan det va­ra?

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - Re­por­ter Leif Ol­den­burg

Det finns frå­gor som ald­rig tycks nå vägs än­de. De ba­ra finns där, de­bat­te­ras, skjuts fram­åt och åter­kom­mer ett halv­år se­na­re som en ny punkt på kom­mun­full­mäk­ti­ges ären­de­lis­ta.

Jag vet in­te hur många gång­er frågan om Rö­ding­ar­nas fram­tid har stått på dag­ord­ning­en de se­nas­te åren. Fem, sex, tio?

Det kom­mu­na­la strand­ba­det lär ha pas­se­rat tio år som po­li­tisk lång­kö­ra­re, en even­tu­ell bro över Ål­kis­tan är in­ne på ni­on­de året. För att in­te ta­la om Sol­nas om­de­bat­te­ra­de par­ke­rings­sy­stem som stän­digt tycks va­ra ”fö­re­mål för över­syn”.

Ibland känns det som om po­li­ti­ker­na med­ve­tet skju­ter frågan fram­för sig. Ing­en vill ta ett be­slut – el­ler i var­je fall in­te be­ta­la för det, eko­no­misk el­ler po­li­tiskt.

Hans Ek­strand, Sol­na­bo och upp­vux­en i Rö­ding­ar­na, le­ve­re­rar två al­ter­na­tiv i ar­ti­keln på si­dan 4. De en­da rim­li­ga.

– Re­no­ve­ra el­ler riv. Just nu är för­fal­let ett hån mot oss som bott där.

Un­der­teck­nad in­stäm­mer. Svå­ra­re än så är det in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.