”Jag hop­pas på ett hög­re val­del­ta­gan­de”

Vi i Solna - - NYHETER - Jonas Carlsson

Val­del­ta­gan­det steg nå­got ef­ter va­let 2013 i Sol­na för­sam­ling, även om det fort­fa­ran­de är på en låg ni­vå. Kyr­ko­her­de Jo­han Eng­vall hop­pas på en ök­ning även i år. För­sam­ling­en tar in­för det här va­let hjälp av Fa­ce­book för att nå fler väl­ja­re.

– Jag hop­pas på ett ökat val­del­ta­gan­de, sä­ger kyr­ko­her­de Jo­han Eng­vall.

Sol­na för­sam­ling sats­ning in­för va­let 2013 lyc­ka­des få upp val­del­ta­gan­det från 2009 då 11,8 pro­cent rös­ta­de, till 13,1 pro­cent av de 33 094 röst­be­rät­ti­ga­de 2013. I år har för­sam­ling­en valt att få ut sitt bud­skap via Fa­ce­book och hop­pas på så sätt loc­ka än­nu fler till va­lur­nor­na. Nytt för i år är ock­så att för­sam­ling­en ska ha en val­lo­kal i Jär­vas­ta­den.

– Jag hop­pas att vi får ett val­del­ta­gan­de på 15 pro­cent, sä­ger Jo­han Eng­vall.

Jo­han Eng­vall an­ser att det är vik­tigt för folk att ut­ö­va sin de­mo­kra­tis­ka rät­tig­het och nytt­ja sin röst i va­let.

– Jag är stolt över att vi har ett de­mo­kra­tiskt sy­stem i kyr­kan, me­nar han.

Men vad är det då som en

”Jag hop­pas att vi får ett val­del­ta­gan­de på 15 pro­cent.”

röst i kyr­ko­va­let in­ne­bär? Lo­kalt har kyr­kan en bud­get som går att på­ver­ka på oli­ka sätt. Allt­i­från hur myc­ket kyr­kan ska sat­sa på kyr­ko­mu­sik till att kyr­kan be­dri­ver för­sko­la. Men det går in­te att helt om­kull­kas­ta vad kyr­kan hål­ler på med helt och hål­let.

– Det går hel­ler in­te att på­ver­ka vad präs­ten sä­ger i pre­dik­sto­len, me­nar Jo­han Eng­vall.

FOTO: OLOF HOLDAR/ MO­DE­RA­TER­NA

BORGERLIG. Tho­mas Wal­lin vill in­te ha en po­li­ti­se­rad kyr­ka.

FOTO: PRI­VAT

SOCIALDEMOKRAT. Claes Bi­de­bo vill att hans no­mi­ne­rings­grupp väx­er.

FOTO: PA­TRIK GINEMAN

KYR­KO­HER­DE. Jo­han Eng­vall an­ser att de tär vik­tigt att rös­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.