Sol­na ska va­ra en stad för al­la

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Ar­ne Öberg och Sa­ra Kuk­ka-Sa­lam, op­po­si­tions­råd (S) i Sol­na Mar­tin Eli­as­son (S) grupple­da­re i Bygg­nads­nämn­den

Bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Torsten Sve­no­ni­us (M) skrev i Vi i Sol­na nr 31 en in­sän­da­re där han re­dogjor­de för var­för det är bra att det byggs fler bo­stä­der i Sol­na. Att det be­hövs fler bo­stä­der i Sol­na är al­la par­ti­er i Sol­na, med un­dan­tag för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, över­ens om.

Men där slu­tar lik­he­ter­na mel­lan so­ci­al­de­mo­kra­tisk och mo­de­rat stads­bygg­nads­po­li­tik. För oss So­ci­al­de­mo­kra­ter är bo­stads­po­li­ti­ken mer än an­ta­let bo­stä­der. Bo­stads­po­li­ti­ken ska bi­dra till att ska­pa jäm­li­ka sam­häl­len där män­ni­skor med in­komst, ål­der och bak­grund kan mö­tas i var­da­gen. Vi är där­för kri­tis­ka till att Mo­de­ra­ter­na ba­ra byg­ger dy­ra bostads­rät­ter i Sol­nas nya stads­de­lar. De se­nas­te tio åren har över 93 pro­cent av al­la bo­stä­der som byggts i Sol­na va­rit dy­ra bostads­rät­ter. Det blev inga hy­res­rät­ter i var­ken Are­nas­ta­den el­ler i Jär­vas­ta­den. In­te hel­ler vill Mo­de­ra­ter­na att det byggs hy­res­rät­ter i fram­väx­an­de Ha­gas­ta­den kring gu­la lin­jens T-ba­na. Ef­tersom bo­stads­rätts­pri­ser­na i Sol­na skju­tit i höj­den in­ne­bär det att en­dast högin­komst­ta­ga­re har råd att flyt­ta till Sol­nas nya stads­de­lar.

Vårt mål är att Sol­na ska va­ra en stad för al­la. In­te ba­ra ri­ka. Om vi vin­ner va­let i Sol­na lo­var vi där­för in­te ba­ra att byg­ga bo­stä­der – vi lo­var att minst 500 av de 800 bo­stä­der som var­je år byggs i Sol­na ska va­ra hy­res­rät­ter. Då får vi ett Sol­na som hål­ler ihop.

Där slu­tar lik­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.