Låt in­te kyr­kan sty­ras av par­ti­po­li­tik

Svens­ka kyr­kan kan gö­ra mer för si­na med­lem­mar om den blev fri från styr­ning av par­ti­po­li­ti­ker. POSK - Par­ti­po­li­tiskt Obund­na i Svens­ka kyr­kan – vill änd­ra val­sy­ste­met och läg­ga de 160 mil­jo­ner som va­let kos­tar på kyr­kans egen verk­sam­het.

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Eva Gustafs­son, Eli­sa­bet Berg­gård, Jan Ers­son POSK i Sol­na för­sam­ling

I kyr­ko­va­let av­gör du vem som ska ha in­fly­tan­de över Svens­ka kyr­kan. När kyr­kan skil­des från sta­ten år 2000 be­stäm­de par­ti­er­na i riks­da­gen, att val till Svens­ka kyr­kan skul­le gå till på sam­ma sätt som till riks­dag, lands­ting och kom­mun. Dä­ri­ge­nom be­höll par­ti­er­na mak­ten över kyr­kan. Någ­ra no­mi­ne­rings­grup­per (som par­ti­er i kyr­ko­po­li­ti­ken kal­las) i kyr­kan är opo­li­tis­ka, varav det störs­ta är POSK, Par­ti­po­li­tiskt obund­na i Svens­ka kyr­kan.

I år sat­sar Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na stort på kyr­ko­po­li­ti­ken. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tycks vil­ja gö­ra kyr­ko­va­let till ett val mel­lan So­ci­al­de­mo­kra­ter och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter, men va­let hand­lar om en myc­ket vik­ti­ga­re frå­ga: Vad ska präg­la kyr­kan – par­ti­po­li­tik el­ler det krist­na bud­ska­pet?

Svens­ka kyr­kan kan gö­ra mer för si­na med­lem­mar.

Kyr­kan är en vik­tig plats i gläd­je och sorg. Vid olyc­kor och kri­ser ström­mar folk till kyr­kan för att få tröst och ro. Svens­ka kyr­kan kan gö­ra mer för si­na med­lem­mar om den blev fri från styr­ning av par­ti­po­li­ti­ker. POSK vill änd­ra val­sy­ste­met och läg­ga de 160 mil­jo­ner som va­let kos­tar på kyr­kans egen verk­sam­het. Tyc­ker du att Svens­ka kyr­kan bor­de för­ny­as och bli en fri, öp­pen och le­van­de kyr­ka för vår tids män­ni­skor? Rös­ta på POSK – Par­ti­po­li­tiskt Obund­na i Svens­ka kyr­kan!

FOTO: MOSTPHOTOS

SOL­NA KYR­KA. Kyr­kan är en vik­tig plats i gläd­je och sorg. Svens­ka kyr­kan kan gö­ra mer för si­na med­lem­mar om den blev fri från styr­ning av par­ti­po­li­ti­ker, tyc­ker POSK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.