Gril­lat över grän­ser­na

Mat från värl­dens al­la hörn stod på me­nyn un­der grill­fes­ten på Jär­vas­ta­dens food­fes­ti­val. Ef­ter suc­cén för­ra året ha­de det bunkrats upp med ex­tra myc­ket mat i år.

Vi i Solna - - DET HÄNDER - Jonas Carlsson

Många hung­ri­ga be­sö­ka­re gäs­ta­de food­fes­ti­va­len i Jär­vas­ta­den i lör­dags. För att va­ra säk­ra på att ma­ten skul­le räc­ka ha­de Rasmus Samu­els­son, bu­tiks­chef på Ica Nä­ra Jär­vas­ta­den, lad­dat upp med ex­tra myc­ket rå­va­ror som bu­ti­ken bi­drog med. – Vi blev li­te tag­na på säng­en i fjol. Det är så svårt att av­gö­ra hur myc­ket folk som kom­mer. För­ra året gril­la­de vi och gav bort 700 kor­var, sä­ger Rasmus Samu­els­son.

För­u­tom sto­ra mäng­der mat råd­de det även stor va­ri­a­tion på de rät­ter som ser­ve­ra­des. Un­der da­gen bjöds det på dansk, eti­o­pisk, tur­kisk, per­sisk, gre­kisk, bang­la­deshisk, ser­bisk och uz­be­kisk mat. Den sist­nämn­da var nog en av de mind­re kän­da matt­ra­di­tio­ner­na.

– Den här rät­ten kal­las plov och är na­tio­nal­rätt i Uz­be­kis­tan. Det är ris och kött som ser­ve­ras med gräslök och gra­na­täpp­le. Det är jät­te­gott, sä­ger Alim Aripov me­dan hans mor Sa­ra Aripo­va ser­ve­rar gäs­ter­na. Da­ria Ra­zu­mo­va som bor i om­rå­det var ini­ti­a­tiv­ta­ga­re.

– I Sve­ri­ge finns det så många na­tio­na­li­te­ter. Mat för­e­nar män­ni­skor. Stefans (från Jär­vas­ta­den) mål är ock­så att ska­pa en vän­lig at­mo­sfär i om­rå­det, sä­ger Da­ria Ra­zu­mo­va.

Två av de bo­en­de i om­rå­det som be­sök­te fes­ti­va­len var Andre­as Selldén och Ida Selldén.

– Det är spän­nan­de med mat från oli­ka kul­tu­rer och så får man träf­fa gran­nar, sä­ger Ida Selldén.

ROCK. Ni­els An­der­sen upp­träd­de även med ban­det Pre­ben and the pre­ten­ders.

INI­TI­A­TIV­TA­GA­RE. Da­ria Ra­zu­mo­va fick idén till en mat­fes­ti­val.

UZBEKISKT. Plov he­ter maträt­ten som Sa­ra Aripo­va ser­ve­rar.

SERBISKT. Vla­di­mir Bro­bic står bakom gril­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.