Hös­tens sto­ra

Vi i Solna - - BOSTAD -

Per­son­ligt, ori­gi­nellt och om­fam­nan­de står i fo­kus un­der res­ten av 2017. De nak­na de­tal­jer­na och de sto­ra ytor­na läm­nar sce­nen och upp kom­mer i stäl­let na­tur­ligt, dovt, varmt, bul­ligt och funk­tio­nellt. roll att luck­ras upp. Tren­den bör­ja­de re­dan för någ­ra år­tio­en­den se­dan med den öpp­na plan­lös­ning­en, och nu bör­jar även möble­mang­en föl­ja ef­ter. Ak­ti­vi­tets­ba­se­rat är or­det, och hem­men in­reds ef­ter be­hov, sna­ra­re än tra­di­tion. Ytor att sam­las på, som mo­dul­ba­se­ra­de soff­grup­per och sto­ra ar­bets­bord, blan­das med krypin att va­ra en­sam i, som av­skär­ma­de hörn och ko­jor.

. FOTO: IKEA

MÖRKT OCH HÄFTIGT Vå­gat med mör­ka to­ner och häf­ti­ga färg­bland­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.