Ha­galunds­fes­ti­val över par­ti­grän­ser­na

Ha­galunds­da­gen är ett till­fäl­le för de som bor i om­rå­det att kän­na ge­men­skap och stolt­het över sin stads­del. I år äg­de da­gen rum i Ha­galundspar­ken.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson 070-78 78 706 jonas.carlsson@ di­rekt­press.se

Det är de­fi­ni­tivt en för­bätt­ring. Det and­ra stäl­let var mest som en par­ke­ring, sa Ha­galunds­bon Per­nil­la Svensk som tyc­ker att stads­de­len har bå­de för- och nack­de­lar.

Ha­galunds­bon Jen­ny Wi­ik tror att det blir mer folk när da­gen fi­ras i par­ken i stäl­let. Hon gil­lar ock­så sin stads­del väl­digt myc­ket.

– Det är många grön­om­rå­den och nä­ra till allt. Det är bäs­ta lä­get i Sol­na. Det är så him­la bra att det in­te är så myc­ket bil­vä­gar, utan många cy­kel­vä­gar.

Un­der da­gen hän­de det myc­ket. Mu­sik- och dansupp­trä­dan­den häm­tat från jor­dens al­la hörn byt­te av varand­ra och mu­siksti­len jazz re­pre­sen­te­ra­des av oli­ka grup­per.

För­u­tom Ha­galunds­bor fanns ock­så många för­e­ning­ar och po­li­tis­ka par­ti­er på plats. Vid ett till­fäl­le för­e­na­des ock­så po­li­ti­ken och kul­tu­ren när den li­be­ra­le po­li­ti­kern Sukri De­mir helt spon­tant tog med sig li­be­ra­ler och so­ci­al­de­mo­kra­ter för att lä­ra dem en dans från Mel­la­nöstern un­der Has­san Han­nas sång­upp­trä­dan­de.

– De var jät­te­duk­ti­ga. Vi job­bar över par­ti­grän­ser­na, sko­ja­de Sukri De­mir. Årets höjd­punkt var na­tur­ligt­vis att årets Ha­galunds­bo ut­sågs. I år gick ut­mär­kel­sen till en för­e­ning från om­rå­det. Apol­lon Sol­na som an­ord­nar fot­boll för ve­te­ra­ner, A-lags­verk­sam­het och ung­do­mar samt bas­ket i li­te mind­re ut­sträck­ning. De fick ut­mär­kel­sen främst för sitt ar­be­te med ung­do­mar och det var ord­fö­ran­de Ni­kos Me­tax­as som fick äran att ta emot blom­mor och ap­plå­der.

– Det är en be­lö­ning. För­e­ning­en tar myc­ket tid och man sli­ter, sa Ni­kos Me­tax­as. För­e­ning­en har vux­it se­dan den grun­da­des 2009 från att från bör­jan ba­ra ha betått av någ­ra kom­pi­sar.

– Vi är i dag 150–155 med­lem­mar. Med ak­ti­va för­äld­rar är vi 250 per­so­ner.

På plats var ock­så kom­mu­ni­ka­tör Eli­sa­beth Kling­mark och pro­jekt­chef Ma­lin Har­ders från Stock­holms läns lands­ting och in­for­me­ra­de om pla­ner­na för Ha­galund och tun­nel­ba­nans nya gu­la lin­je. En­ligt dem ha­de folk många frå­gor om tun­nel­ba­nan, men det kom­mer att drö­ja in­nan en sta­tion finns på plats.

– Vi kan nog få klart med al­la till­stånd ti­di­gast vå­ren 2018, sä­ger Ma­lin Har­ders.

För bar­nen fanns det täv­ling­ar i fot­boll, an­sikts­mål­ning och hopp­borg, så det fanns nå­got för så­väl stor som li­ten.

FOTO: JONAS CARLSSON

TVÄRPOLITISKT. Sukri De­mir bjöd upp li­be­ra­ler och so­ci­al­de­mo­kra­ter till dans. Ni­kos Me­tax­as (in­fälld) re­pre­sen­te­ra­de för­e­ning­en Apol­lon Sol­na som blev ut­sedd till årets Ha­galunds­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.