Dags att väl­ja di­na kyr­ko­po­li­ti­ker

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv knep flest rös­ter i Sol­na vid kyr­ko­va­let 2013. In­för årets val hop­pas små­par­ti­er­na på re­vansch.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

De två störs­ta no­mi­ne­rings­grup­per­na i Sol­na för­sam­ling 2013 blev So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na blev med 35,62 pro­cent störst och gick fram från tio man­dat 2009 till 13 man­dat 2013, än­då ham­na­de par­ti­et i op­po­si­tion. En­ligt topp­nam­net Claes Bi­de­bo vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att kyr­kan ska en­ga­ge­ra sig myc­ket bland män­ni­skor och i sam­häl­let.

– För oss gäl­ler det att fort­sät­ta att bli än­nu stör­re och nå en ma­jo­ri­tets­po­si­tion, sä­ger Claes Bi­de­bo. Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv fick 22,63 pro­cent och bac­ka­de från el­va man­dat 2009 till åt­ta man­dat 2013. Men no­mi­ne­rings­grup­pen sit­ter i ma­jo­ri­tet med fle­ra and­ra par­ti­er och har va­rit in­ne­ha­va­re av mak­ten lo­kalt de se­nas­te fy­ra åren. Till skill­nad från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tyc­ker in­te Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv att kyr­kan ska äg­na sig åt po­li­tis­ka frå­gor, utan fo­ku­se­ra på vad de kal­lar kyr­kans kärn­om­rå­den och grund­vär­de­ring­ar.

– Det in­ne­bär att man av­står från att po­li­ti­se­ra kyr­kan, me­nar Tho­mas Wal­lin från Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv som tilläg­ger att de ska ha en in­ten­siv kam­panj för att loc­ka bor­ger­li­ga väl­ja­re till kyr­ko­va­let. En li­ten no­mi­ne­rings­grupp, som dock sit­ter i ma­jo­ri­tet med Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv, är Krist­de­mo­kra­ter i Svens­ka kyr­kan som för­ra va­let fick 2 man­dat. Topp­nam­net i Sol­na Ro­land Bjur­ling me­nar att en röst på dem är att bland an­nat hjäl­pa be­hö­van­de. Han tyc­ker ock­så att sam­ar­be­tet mel­lan no­mi­ne­rings­grup­per­na är gott och att det är vik­tigt att rös­ta i kyr­ko­va­let.

– Jag tyc­ker det är bra att vi kan va­ra med och på­ver­ka ut­veck­ling­en i kyr­kan, även om jag egent­li­gen in­te skul­le vil­ja ha po­li­tis­ka par­ti­er, sä­ger Ro­land Bjur­ling.

En av de no­mi­ne­rings­grup­per som är spe­ci­fi­ka för kyr­kan är FRISK i Sol­na för­sam­ling. No­mi­ne­rings­grup­pen står en­ligt dem själ­va för en kyr­ka där al­la är väl­kom­na oav­sett oav­sett tro, ic­ketro el­ler sex­u­ell lägg­ning. De vill dess­utom av­skaf­fa ar­vo­den i kyr­kan. För­ra va­let fick par­ti­et en­dast ett man­dat i kyr­ko­full- mäk­ti­ge. Det var dock förs­ta gång­en som FRISK i Sol­na för­sam­ling ställ­de upp.

– Jag skul­le vil­ja ha fem man­dat i full­mäk­ti­ge. Då får vi en stark röst, sä­ger no­mi­ne­rings­grup­pens topp­namn Chris­ter Sch­wartz.

FOTO: MOSTPHOTOS

KYRKOVAL. Den 17 sep­tem­ber är det kyrkoval.

FOTO: PRI­VAT

KANDIDAT. Di­a­ko­nen Chris­ter Sch­wartz re­pre­sen­te­rar FRISK i Sol­na för­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.