Nu ska Bagar­torps­sko­lan ri­vas

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Bagar­torps­sko­lan ska ri­vas. Det står klart ef­ter mån­dags­kväl­lens full­mäk­ti­ge­de­batt.

Vis­ser­li­gen fat­tas det for­mel­la be­slu­tet om riv­nings­lov av bygg­nads­nämn­den, men kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) var rakt på sak när han gick upp i ta­lar­sto­len:

– Nu är det slut­hat­tat. Den här sko­lan ska ri­vas.

Beske­det kom ef­ter en så kal­lad en­kel frå­ga från Mil­jö­par­ti­ets Victo­ria Jo­hans­son. Sol­nas be­folk­ning kom­mer att öka från cir­ka 80 000 i dag till 100 000 un­der de när­mas­te 13 åren. – En be­ty­dan­de del av in­flytt­ning­en kom­mer att ske i nor­ra Sol­na. Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan och Ul­riks­dals­sko­lan är re­dan ful­la. Nu ska den tred­je sko­lan ri­vas utan att det finns någ­ra pla­ner på att byg­ga en ny. Vo­re det in­te bätt­re att re­no­ve­ra än att ri­va? und­ra­de Victo­ria Jo­hans­son.

– 20 000 in­vå­na­re flyt­tar in­te in i mor­gon. Finns det ett be­hov i fram­ti­den så byg­ger vi en sko­la då, sa Pe­hr Gran­falk. S, V och MP ser riv­ning­en av Bagar­torps­sko­lan som en del i ned­mon­te­ring­en av en stads­del som re­dan är hårt ut­satt.

Barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) fram­hål­ler att nya Ul­riks­dals­sko­lan fak­tiskt bygg­des till stor del för bar­nen i Bagar­torp. Be­räk­ning­ar vi­sa­de att det skul­le kos­ta 80120 mil­jo­ner att re­no­ve­ra den gam­la Bagar­torps­sko­lan.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

RIVS. Bagar­torps­sko­lan kom­mer in­te att re­no­ve­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.