MER Rö­ding­ar­na

Vi i Solna - - NYHETER -

■ I BÖR­JAN AV 2014 flyt­ta­des två av de fem Rö­ding­ar­na på Ko­lonn­vä­gen till Ul­riks­dals golf­ba­na på grund av bygg­nads­ar­be­ten.

■ DE rö­da ar­betar­bo­stä­der­na från 1900-ta­lets bör­jan fick ett till­fäl­ligt bygg­lov vid golf­ba­nan som nu har för­längts till som­ma­ren 2019.

■ STOCK­HOLMS läns mu­se­um an­ser att bygg­na­der­na har ett ”myc­ket högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de”.

■ TVÅ gjut­na hus­grun­der finns re­dan på plats mel­lan de tre kvar­va­ran­de Rö­ding­ar­na på Ko­lonn­vä­gen – men det är tvek­samt om hu­sen vid golf­ba­nan nå­gon­sin kom­mer att ham­na där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.