Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BOSTAD - Björn Eriks­son Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-408 957 26

FRÅ­GA: Kan man bli ne­kad med­lem­skap i en bo­stads­rätts­för­e­ning? I så fall var­för?

SVAR: Van­ligt­vis är det inga pro­blem för kö­pa­ren att bli god­känd att till­trä­da en för­e­ning. Det finns dock un­dan­tag på det­ta, för­e­ning­en kan ha krav på för­vär­va­ren i si­na stad­gar. Det ab­so­lut van­li­gas­te ex­emp­let är att för­e­ning­en in­te ac­cep­te­rar ju­ri­dis­ka per­so­ner i för­e­ning­en.

And­ra ex­em­pel kan va­ra att en­dast 55 år och äld­re får god­kän­nas. För­e­ning­ar får ej ne­ka för­vär­va­ren med­lem­skap ba­se­rat på nå­gon av de sju dis­kri­mi­ne­rings­grun­der­na i en­lig­het med dis­kri­mi­ne­rings­lag­stift­ning­en.

För­e­ning får stäl­la krav på för­vär­va­ren att den ska an­ses va­ra sköt­sam främst gäl­lan­de för­må­ga att be­ta­la av­gif­ten.

Finns det do­ku­ment som vi­sar på då­lig be­tal­nings­för­må­ga ex­em­pel­vis skat­tes­kul­der, be­tal­nings­an­märk- ning­ar el­ler skul­der hos kro­no­fog­den kan för­vär­va­ren ne­kas med­lem­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.