Fler val­di­strikt i Sol­na 2018

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Sol­nas be­folk­ning väx­er – och där­med an­ta­let röst­be­rät­ti­ga­de. Där­för har val­di­strik­ten in­för va­let 2018 ut­ö­kats från 41 till 45. För­änd­ring­en har mest ad­mi­nist­ra­tiv be­ty­del­se.

Där­e­mot har be­slu­tet i ju­ni att Sol­na går från två till en val­krets stör­re be­ty­del­se. Det in­ne­bär att spär­ren för att ta en plats i full­mäk­ti­ge ham­nar på två i stäl­let för tre pro­cent.

Bergs­ham­ra­par­ti­et sam­la­de i va­let 2014 ihop 964 röster, vil­ket mot­sva­ra­de 2,02 pro­cent. Det räck­te till en plats i full­mäk­ti­ge. Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv var yt­terst nä­ra att ta en plats med 927 röster, mot­sva­ran­de 1,94 pro­cent.

Ef­tersom an­tal röst­be­rät­ti­ga­de i Sol­na ökar kom­mer det att krä­vas fler röster 2018 för att kom­ma över två pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.