Pla­ner­na var kän­da re­dan för ett år se­dan

”Vi po­li­ti­ker sva­rar på for­mel­la re­mis­ser och där har vi sagt vad vi tyc­ker.”

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

De bo­en­de i Ul­riks­dal ra­sar mot be­slu­tet att dra ner på av­gång­ar­na un­der rus­nings­tid. Men lands­ting­ets pla­ner var kän­da re­dan för ett år se­dan.

Det var i som­ras som det stod klart att den stora om­lägg­ning­en i och med Ci­ty­ba­nas in­vig­ning sam­ti­digt drab­ba­de spår­tra­fi­ken norr om stan. Fle­ra sta­tio­ner, där­ibland Ul­riks­dal, får från 2018 en hal­ve­ring av an­ta­let av­gång­ar i rus­nings­tra­fik, från nu­va­ran­de åt­ta till fy­ra näs­ta år.

Men fort­fa­ran­de rå­der det viss för­vir­ring om vad som var klart och när. Samt­li­ga par­ti­er i Sol­na var i april po­si­ti­va till det som man upp­fat­ta­de som oför­änd­rad tur­tät­het och dess­utom snabb­tåg, så kal­la­de skip stop.

– Vi var po­si­ti­va un­der för­ut­sätt­ning att ingen­ting för­säm­ra­des i Ul­riks­dal, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M).

– Det tog lång tid in­nan nå­gon blev med­ve­ten om vad som var på gång. In­for­ma­tio­nen från lands­ting­et var svår­tol­kad, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets Bern­hard Hu­ber. Fak­tum är att lands­ting­ets pla­ner var kän­da re­dan för ett år se­dan. I no­vem­ber för­ra året kal­la­de lands­ting­ets tra­fik­för­valt­ning be­rör­da kom­mu­ner till ett in­for­ma­tions­mö­te om det som kall­la­des ”ut­kast till skis­ser på tra­fi­ke­ring­en”. På si­dan 23 i det 25 si­dor långa do­ku­men­tet står det un­der ru­bri­ken ”Sol­na - för­or­da­de snabb­tåg”: Hög­tra­fik – Ul­riks­dal hop­pas över 4 tåg/h i.st.f. 8 tåg/h.

– Sol­na bor­de re­dan då ha vi­sat stör­re in­tres­se, an­ser Bern­hard Hu­ber.

Men in­for­ma­tio­nen om de ho­tan­de ned­drag­ning­ar­na för­des in­te vi­da­re av den tjäns­te­man från Sol­na stad som fanns på plats.

– Tjäns­te­man­nen tol­ka­de in­te det här mö­tet som pla­ne­ra­de för­änd­ring­ar. Det var fle­ra kom­mu­ner på plats som in­te hel­ler upp­fat­ta­de det som ett för­slag om kom- man­de ned­drag­ning­ar, sä­ger An­ders Of­ferlind, för­valt­nings­chef på stads­led­nings­för­valt­ning­en. Pe­hr Gran­falk har för­stå­el­se för att in­for­ma­tio­nen in­te vand­ra­de vi­da­re upp­åt i för­valt­ning­en och vi­da­re till po­li­ti­ker­na.

– Vad nå­gon sä­ger un­der en po­wer point-pre­sen­ta­tion på ett mö­te är oin­tres­sant. Vi po­li­ti­ker sva­rar på for­mel­la re­mis­ser och där har vi sagt vad vi tyc­ker. Det är vad som gäl­ler. Allt an­nat är trams, sä­ger han.

FOTO: LEIF OLDENBURG

AV­GÅNG­AR. Pla­ner­na på ned­drag­ning­ar pre­sen­te­ra­des re­dan för ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.