Kung­ligt be­sök på äldre­bo­en­de i Hu­vuds­ta

Vi i Solna - - NYHETER - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Sol­na fick rik­tigt fin på­häls­ning un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Med an­led­ning av drott­ning Sil­vi­as en­ga­ge­mang in­om de­mens­vård be­sök­te hon Sko­ga äldre­cent­rum i Hu­vuds­ta.

– Jag är väl­digt glad över att va­ra här idag, sa drott­ning Sil­via in­för den sam­la­de åhö­rarska­ran av bo­en­de, an­hö­ri­ga och per­so­nal.

An­led­ning­en till be­sö­ket är att Sko­ga är cer­ti­fi­e­rat av drott­ning­ens stif­tel­se Sil­vi­a­hem­met. Det in­ne­bär att all per­so­nal är ut­bil­dad in­om de­mens­vård för att kun­na bi­dra till ökad livs­kva­li­tet för de de­mens­sju­ka och de­ras an­hö­ri­ga. Det är näm­li­gen ba­ra en del av de bo­en­de som är de­men­ta här. En av de bo­en­de på Sko­ga som le­ver med de­mens och fick träf­fa Sil­via är Eva Ax­sä­ter. Hon blev Sil­vi­a­sys­ter 2006 ge­nom en ut­bild­ning för per­so­nal in­om de­mens­vård, men har nu allt­så in­sjuk­nat själv.

– Hon är väl­digt no­ga själv med att be­mö­ta de­men­ta på rätt sätt, sä­ger Bo­el Torn­dal om sin sys­ter Eva. Sil­via blev vi­sad runt hem­met och fick pra­ta med re­pre­sen­tan­ter från bo­en­det och po­li­ti­ker från Sol­na. Kom­mu­nal­rå­det Samu­el Klipp­falk (KD) pra­ta­de en del om vad som görs in­om äldre­vård i Sol­na och han fick hö­ra en histo­ria från Sil­via som kan ge lär­dom om sjuk­do­men. Den hand­la­de om en de­ment fö­re det­ta bi­o­lo­gi­lä­ra­re som pe­ka­de på en bus­ke för att sig­na­le­ra om sitt ti­di­ga­re yr­ke.

– Han ha­de än­då kvar nå­got av sitt ti­di­ga­re liv, sä­ger Samu­el Klipp­falk. Ag­ne­ta Lai­ne är en­hets­chef på Sko­ga. En­ligt hen­ne har de bo­en­det haft stor nyt­ta av cer­ti­fi­e­ring­en och ut­bild­ning­en av per­so­na­len. Hon fram­hål­ler små tips och sa- ker som gör att de­mens­sju­ka kan kän­na sig bätt­re be­möt­ta. Någ­ra ex­em­pel som gavs var att per­so­na­len vid duk­ning an­vän­der hel­rö­da un­der­lägg och att man har satt in hel­rö­da to­a­sit­sar för att de de­mens­sju­ka lät­ta­re ska hit­ta rätt.

– De­men­ta drar sig till den rö­da fär­gen, sä­ger Ag­ne­ta Lai­ne.

GLAD. Drott­ning Sil­via gil­la­de up­pen­bar­li­gen be­sö­ket.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

SAM­TAL. Sil­via fick tid att pra­ta med många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.