Be­grav­nings­skatt orätt­vis i Sol­na

Vi i Solna - - NYHETER - Tho­mas Wal­lin Kyr­korå­dets ord­fö­ran­de i Sol­na för­sam­ling

S-re­ge­ring­en har från 2017 ge­nom­fört en ny ut­jäm­nings­skatt för be­grav­ning som drab­bar al­la Sol­na­bor oav­sett med­lem­skap i Svens­ka kyr­kan. Vår när­mas­te gran­ne, Stockholm, är un­dan­ta­gen ef­tersom kom­mu­nen är hu­vud­man och de­bi­te­rar 7,6 öre, me­dan Sol­na­bor­nas skatt mer än tre­dubb­las från 8 öre till 24,6 öre. I Sol­na som i de fles­ta and­ra för­sam­ling­ar är för­sam­ling­en hu­vud­man.

Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv i Sol­na är en no­mi­ne­rings­grupp som ar­be­tar för att Sol­na stad tar över hu­vud­man­na­ska­pet med för­sam­ling­en som ut­fö­ra­re och där­med skul­le vi kun­na gå till­baks till ett lågt skat­teut­tag.

Fo­kus på kyr­kans kärn­ver­sam­het! Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv vill stop­pa al­la för­sök att dri­va par­ti­po­li­tik och fo­ku­se­ra på det kyr­kan är bäst på näm­li­gen det krist­na ar­vet ge­nom guds­tjäns­ter­na, mu­sik, kör­sång, dop, vigs­lar, be­grav­ning, kon­fir­ma­tion, di­a­ko­ni, barn­verk­sam­het etc. som en ma­jo­ri­tet av vå­ra för­sam­lings­bor ef­ter­frå­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.