Ling gym­nas­ti­se­ra­de in i det sista

Vi i Solna - - NYHETER -

Norr om Ha­ga, på Brunns­vi­kens väst­ra strand, nä­ra Frösunda­vik, lig­ger går­den An­nelund. An­nelund var en gång ett torp med anor från 1700-ta­let. Tor­pet låg un­der Lil­la Frösun­da. Den som först ar­ren­de­ra­de tor­pet var en gross­hand­la­re Erik Gi­ers. Tro­ligt­vis var det han som upp­för­de det som blev en herr­gårds­lik bygg­nad och han döp­te stäl­let till An­nelund, ef­ter sin fru An­na.

”Den svens­ka gym­nasti­kens fa­der” Pe­hr-Henrik Ling (1776–1839) köp­te An­nelund år 1822. Ling var en fö­re­gång­a­re in­om gym­nasti­ken och var den som grun­da­de Gym­nas­tis­ka Cent­ral­in­sti­tu­tet, GCI, som 1965 blev GIH.

Ling ha­de 1813 bli­vit fäkt­mäs­ta­re och gym­nas­tik­lä­ra­re på Karl­berg. Det var Ling som lät om­da­na An­nelund till dess nu­va­ran­de ut­se­en­de och ka­rak­tär. Kvar vid går­den finns en röd­må­lad tim­mer­bygg­nad som Ling lät byg­ga 1825 till en gym­nas­tik­sal.

På gam­la da­gar var Ling myc­ket sjuk­lig, men hans tro på gym­nasti­ken ha­de han kvar än­da till slu­tet. Någ­ra da­gar fö­re sin död gav han sin son en för­teck­ning på rö­rel­ser som so­nen skul­le hjäl­pa Ling att ut­fö­ra på sin döds­bädd än­da till slu­tet.

Ling dog en vår­dag 1839 och be­grav­des på en plats som han själv ha­de ut­sett. Det var en höjd i när­he­ten av An­nelund, med ut­sikt över Brunns­vi­ken. Grav­kul­len finns än idag att be­skå­da.

An­nelund ha­de ef­ter Ling många oli­ka äga­re. I bör­jan av 1900-ta­let in­köp­tes går­dar­na An­nelund och Frösunda­vik av Kro­nan. Om­rå­det an­vän­des från 1922 av Svea In­gen­jörkår. 1970 om­lo­ka­li­se­ra­des he­la för­ban­det, som då även ha­de ka­ser­ner i Frösun­da, till Alm­näs i Sö­der­täl­je.

Svea In­gen­jörkår av­veck­la­des 1997.

sol­na­hem­bygds­fore­ning@te­lia.com

FOTO: BILDARKIVET/SOL­NA STAD

SAM­LA­DE. Grup­por­trätt ut­an­för An­nelund runt år 1900.

HEDRAD. Min­nes­tav­la rest av Svens­ka Gym­nas­tik­lä­ra­re­säll­ska­pet

FOTO: MAGNUS PERS­SON

HU­SET. An­nelund är i dag en vac­ker bygg­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.