HÄR KRÖP KRÄF­TAN FRAM

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Nu är det kräft­sä­song – mitt i Frösun­da. I en konst­gjord bäck i bo­stads­om­rå­det hit­ta­de Octa­via och hen­nes kom­pi­sar en präk­tig sig­nalkräf­ta.

Octa­via Sto­raa Lin­de­gren lek­te med si­na kom­pi­sar Em­ma och Cla­ra vid bäcken som rin­ner i par­ken mel­lan Sig­ne Til­lis­ch­ga­tan och An­ders Lund­ströms ga­ta. Kloc­kan när­ma­de sig sju på kväl­len när Octa­via skic­ka­de en mo­bil­bild till mam­ma Camilla Sto­raa. Bil­den vi­sa­de ett stort skal­djur som kröp om­kring bland ste­nar­na i bäck­få­ran.

– Jag trod­de först det var en rä­ka el­ler vad det nu he­ter, be­rät­tar Octa­via.

Camilla Sto­raa såg di­rekt att det var en kräf­ta.

– Jag häp­nan­de. Det var ju ing­en li­ten kräf­ta hel­ler.

Octa­via och hen­nes bror Ulv­geir döp­te om­gå­en­de kräf­tan till ”Hen­ke” och la­de den i en plast­hink.

”Hen­ke” ha­de tur. Octa­via är djur­vän och vill bli ve­te­ri­när. Ing­et snack om sa­ken, ”Hen­ke” skul­le räd­das.

– Jag ring­de vilt­vår­den men ing­en sva­ra­de. Se­dan sök­te jag på nä­tet. Det står vad man ska gö­ra med ka­ni­ner och fåg­lar. Men in­te hur man han­te­rar kräf­tor som gått vil­se, sä­ger Camilla Sto­raa.

Till sist fick hon tag i en ve­te­ri­när som re­kom­men­de­ra­de att man skul­le släp­pa ut ”Hen­ke” i Brunns­vi­ken.

Did­rik Van­ho­e­nac­ker är bi­o­log på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et. Han är för­vå­nad över fyn­det, men för­står hur kräf­tan har vand­rat.

– Det finns kräf­tor i vat­ten­sy­ste­men i Igel­bäc­ken och Brunns­vi­ken. I det här fal­let har den nog vand­rat ge­nom rörsy­ste­men. Är det fuk­tigt kan kräf­tor även vand­ra kor­ta­re sträc­kor över bar­mark. De trivs i bäc­kar med sten och grus och äter li­te av var­je så den kla­ra­de sig sä­kert fint där i Frösun­da. Men ett häf­tigt fynd är det.

Sent på kväl­len fick ”Hen­ke” till sist åter­vän­da till kom­pi­sar­na i Brunns­vi­ken.

– Först kröp han åt fel håll. Men när han kän­de vatt­net så för­svann han ner i Brunns­vi­ken, be­rät­tar Octa­via.

– Li­vet är fullt av över­rask­ning­ar, kon­sta­te­rar Camilla Sto­raa.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BÄCKEN. Här hit­ta­de Octa­via och hen­nes kom­pi­sar Em­ma och Cla­ra kräf­tan.

FO­TO:LEIF OLDENBURG

BÄCKEN. Här hit­ta­de Octa­via och hen­nes kom­pi­sar Em­ma och Cla­ra kräf­tan. Sig­nalkräf­tan känns igen på den vi­ta fläc­ken på klon.

FO­TO: PRI­VAT

TILL­BA­KA. ”Hen­ke” åter­bör­das till si­na kom­pi­sar i Brunns­vi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.