LO­REN­ZO TESTAR NYA STRANDBADET

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Nu är det klart: Sol­nas kom­mu­na­la strand­bad ham­nar vid Hu­vuds­ta strand och blir gran­ne med det nu­va­ran­de bas­säng­ba­det och båt­klub­ben.

Ef­ter åra­tal av dis­kus­sio­ner och för­slag var det tre nöj­da kom­mu­nal­råd som änt­li­gen kun­de pre­sen­te­ra plat­sen bort­om Café Båt­hu­set och båt­klub­ben i rikt­ning mot Pam­pas­om­rå­det.

– Det här känns rik­tigt bra. Al­la in­blan­da­de är nöj­da. Re­dan in­nan jag gav mig in i po­li­ti­ken fun­de­ra­de jag på hur man skul­le kun­na ut­nytt­ja Sol­nas vat­ten­nä­ra lä­ge bätt­re, sä­ger Samu­el Klipp­falk (KD).

Det kom­mu­na­la strandbadet ska ra­mas in av tre 25 me­ter långa flyt­bryg­gor i uform men med rä­ta vinklar. Röj­ning­en ef­ter stran­den bör­jar gans­ka om­gå­en­de och flyt­bryg­gor­na läggs ut re­dan un­der hös­ten – men pre­miär­dop­pet får vän­ta till nå­gon gång i maj el­ler ju­ni näs­ta år.

– All­ting ska va­ra på plats till vå­ren, sä­ger Magnus Pers­son (C).

Båt­klub­ben får en egen för­läng­ning av den all­män- na bryg­ga som lö­per ut i vatt­net när­mast café­et.

– Då får man ut bå­tar­na li­te, sä­ger Pe­ter Ed­holm (L).

Det kom­mu­na­la strandbadet får en sand­strand mel­lan vat­ten­bry­net och pro­me­nad­vä­gen. Sam­ti­digt flyt­tas bas­säng­ba­dets sta­ket mot pro­me­nad­strå­ket upp cir­ka 7–8 me­ter för att ska­pa mer stran­dy­ta.

De to­a­let­ter som re­dan finns vid café­et be­hålls men kom­plet­te­ras med du­schar och om­kläd­nings­rum. Det blir dess­utom 40 nya cy­kel­plat­ser i an­slut­ning till ba­det. Där­e­mot blir det in­te fler par­ke­rings­plat­ser.

Det är än­nu in­te be­stämt vad det nya ba­det ska he­ta. Pe­ter Ed­holm har re­dan lan­se­rat sitt för­slag.

– Jag har sagt Hu­vuds­ta strand­bad.

Samu­el Klipp­falk hål­ler dör­ren öp­pen:

– Lä­sar­na får gär­na tän­ka till och kom­ma med för­slag till oss i kom­mu­nen, sä­ger han.

Frösun­da­bon Pe­ter Ed­holm fun­de­rar re­dan på var näs­ta kom­mu­na­la strand­bad ska lig­ga.

– Jag har ti­di­ga­re kam­pan­jat för ett strand­bad i Brunns­vi­ken. När det gäl­ler näs­ta bad­plats har vi sik­tet in­ställt på nor­ra Sol­na, sä­ger han.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BAD. Lo­ren­zo, 1,5 år från Hu­vuds­ta, äls­kar att ba­da. Näs­ta år får han en sand­strand på sam­ma plats. På bil­den även mor­mor Ma­rie.

LÖF­TE. Till för­som­ma­ren näs­ta år ska ba­det vid Hu­vuds­ta strand va­ra klart, lo­var från väns­ter Pe­ter Ed­holm (L), Samu­el Klipp­falk (KD) och Magnus Pers­son (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.