Pro­tes­ter när klass splitt­ras

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

En må­nad in på höst­ter­mi­nen kom be­ske­det. Tred­je­klas­sen i Skyt­te­holms­sko­lan splitt­ras och ele­ver­na de­las upp på tre nya klas­ser. För­äld­rar­na är ra­san­de.

Elev­un­der­la­get i de fy­ra tre­or­na på Skyt­te­holmsko­lan har krympt un­der de senaste åren. Av vår­ter­mi­nens 85 ele­ver åter­stod 78 när höst­ter­mi­nen började. Dess­utom skul­le en lä­ra­re slu­ta.

Rek­torn Ka­ta­ri­na Ko­to tog då be­slu­tet att klass 3A skul­le splitt­ras och de­las upp på de tre and­ra tre­or­na. Be­ske­det kom i mit­ten av september.

För för­äld­rar­na var be­slu­tet en chock. Den nu­va­ran­de klas­sen har 20 ele­ver. De tre kvar­va­ran­de tred­je­klas­ser­na kom­mer att få 26 ele­ver i var­je.

– Här har man en väl fun­ge­ran­de klass på 20 ele­ver som trivs till­sam­mans och pre­ste­rar bra. Helt plöts­ligt bry­ter man sön­der allti­hop mitt i en ter­min och ska­par tre stör­re klas­ser. Det här går stick i stäv med det som kom­mu­ni­ce­ras ut av po­li­ti­ker­na, sä­ger Pa­trik Kjel­lin som har ett barn i klas­sen. För­äld­rar­na är dess­utom kri­tis­ka till hur he­la pro­ces­sen har gått till.

– Ele­ver­na fick re­da på det fö­re oss för­äld­rar. När jag kom till skol­går­den ru­sa­de bar­nen emot mig och ro­pa­de ”vå­ran klass ska splitt­ras”, be­rät­tar Iri­na Mi­chas.

Det är in­te klart vil­ka ele­ver som ska gå var. Bar­nen får öns­ka sig två flic­kor och två poj­kar som de vill ska föl­ja dem till den nya klas­sen.

– Det här har ska­pat en oer­hörd oro. Själv­klart snac­kas det. Vis­sa kanske in­te får nå­gon alls som väljer just dem, sä­ger Mag­da­le­na Ol­s­zen­ka.

För­äld­rar­na tyc­ker att sko­lan i stäl­let bor­de ha sat­sat all kraft på att er­sät­ta den lä­ra­re som slu­tar.

– Man har re­no­ve­rat skol­går­den och ska kö­pa in mas­sor av läsplat­tor till ele­ver­na. Men en sko­la är ju fram­för allt lä­rar­na, sä­ger Mats Run­dqvist. Be­slu­tet att splitt­ra klass 3A har fat­tats av rek­torn Ka­ta­ri­na Ko­to och är en­ligt hen­ne ”väl ge­nom­tänkt och för­ank­rat”. En­ligt Ka­ta­ri­na Ko­to har elev­un­der­la­get i tred­je­klas­ser­na sjun­kit från

”Det här går stick i stäv med det som kom­mu­ni­ce­ras ut av po­li­ti­ker­na.”

90 ele­ver vid skol­star­ten för tre år se­dan till 78 i dag.

– Det är brist på bra lä­ra­re. Nu får al­la ele­ver er­far­na pe­da­go­ger som kän­ner sko­lan. I dag går det 25–27 ele­ver i näs­tan varen­da klass i lan­det. Forskning vi­sar dess­utom att det in­te blir bätt­re med mind­re klas­ser, sä­ger hon.

En­ligt Ka­ta­ri­na Ko­to skul­le an­ta­let klas­ser än­då ha krympt till tre när elev- er­na bör­jar i fjär­de klass höst­ter­mi­nen 2018.

– Vi har ba­ra ti­di­ga­re­lagt det en ter­min. Från min ho­ri­sont är in­te be­slu­tet jät­tedra­ma­tiskt. Men nu har det bli­vit det och då får jag han­te­ra det. Jag är över­ty­gad om att det blir bra till slut, sä­ger hon.

Barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) po­äng­te­rar att be­slu­tet har fat­tats av rek­torn och att po­li­ti­ker­na in­te läg­ger sig i den ope­ra­ti­va verk­sam­he­ten.

– Vår am­bi­tion är att sta­dens sko­lor hål­ler en hög kva­li­tet och att bar­nen får en bra start i li­vet, sä­ger hon.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

AR­GA. För­äld­rar­na för­står in­te var­för klas­sen bryts sön­der sam­ti­digt som po­li­ti­ker­na pra­tar om mind­re klasstor­le­kar.

ORO­LI­GA. Filip, Emil och Alex­an­der gil­lar in­te att klas­sen de­las upp i tre and­ra klas­ser. ”Jag tror in­te ens att jag kom­mer i sam­ma klass som min bäs­ta kom­pis”, sä­ger Alex­an­der.

PO­LI­TIK. ”Det här går stick i stäv med det som kom­mu­ni­ce­ras ut av po­li­ti­ker­na”, sä­ger Pa­trik Kjel­lin.

REK­TOR. Ka­ta­ri­na Ko­to an­ser att be­slu­tet är ge­nom­tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.