Lag­ma­skin blir AIK:s se­ger­va­pen

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Trä­na­ren Bo Lindh är trygg i att AIK:s hand­bolls­da­mer kan eta­ble­ra sig i all­svens­kan. Men re­cep­tet är i förs­ta hand var­ken skott­styr­ka, an­falls­va­ri­an­ter, kont­rings­spel el­ler de­fen­si­ven. Ut­an en välsmord lag­ma­skin.

Kanske är det in­te ovan­ligt, men när AIK:s fysträ­na­re, Ra­mi Aro, punk­tat upp fy­sen som vän­tar in­nan or­di­na­rie trä­ning­en i Råsta­park­hal­len får han i re­spons ett kol­lek­tivt ju­bel och tje­jer­na ki­vas om att kom­ma först ge­nom yt­ter­dör­ren, ut i den se­na Solna­kväl­len.

– Dom gil­lar även fy­sen, sä­ger trä­na­ren Bosse Lindh med ett le­en­de.

– Jag blir sen­ti­men­tal när jag tän­ker på och ser hur gla­da och om­tänk­sam­ma de är, fort­sät­ter han. Vi har en fan­tas­tisk lag­sam­man­håll­ning. De är må­na om varand­ra och det är en nyc­keln till vår fram­gång. Vi har fle­ra nya i år, jag törs på­stå att al­la kän­ner sig väl­kom­na.

2015/16 var AIK på väg ur di­vi­sion 1 och tving­a­des kva­la sig kvar mot Uppsa­la HK. För­ra sä­song­en vann la­get se­ri­en, tre po­äng fö­re Nac­ka och En­kö­ping och avan­ce­ra­de till all­svens­kan.

AIK-trä­na­ren har ing­en bätt­re för­kla­ring än att fram­gång fö­der fram­gång.

– Sa­ker blir enkla­re när det bör­jar bra. Vi ha­de ett bra lag som väx­te med fram­gång­en.

Mål­vak­ten Jen­na Lo­hi Pel­to­la är ett bra ex­em­pel. Hon fick en finsk kol­le­ga, Char­lot­ta Roos, som ut­ma­na­re och tack­la­de det med att blom­ma full­stän­digt och på köpet bli finsk lands­lags­mål­vakt.

– Fan­tas­tiskt att få se nå­got så­dant, sä­ger Bosse Lindh.

Att AIK dam­hand­boll har go­da kon­tak­ter i Fin­land är vi­da känt. Klub­ben är även bra på att loc­ka spe­la­re från ett an­nat ”land” – Norr­land.

– Ha­ha. Ja, man mås­te va­ra från Fin­land el­ler Norr­land för att spe­la i AIK. Många är det i al­la fall, men visst har vi stock­hol­ma­re ock­så.

All­svens­kan är allt­så en ny ni­vå för AIK. Fle­ra kon­kur­rent­för­e­ning­ar har dig­ra elit­me­ri­ter och AIK har valt att va­ra ett osy­nat kort som ny­kom­ling. För att fly­ga un­der ra­darn har lag­led­ning­en und­vi­kit se­ri­e­kon­kur­ren­ter un­der för­sä­song­en.

– På gott el­ler ont, det vet vi först se­na­re, sä­ger spel­mo­torn och mål­skyt­ten Sarah Frans­son.

På match­sche­mat har man bland an­nat haft fins­ka ut­veck­lings­lands­la­get, Helsing­fors som slu­ta­de tvåa i fins­ka mäs­ter­ska­pen och Väs­terås med ett mix­at elit­lag.

Vär­de­mä­ta­re får man dock di­rekt. I fre­da­gens se­rie­pre­miär ställ­des AIK mot Skå­ne­la, som i fjol kva­la­de till SHE. Näs­ta helg vän­tar Ty­resö, som Lindh hål­ler som ett topp 3-lag.

Sarah Frans­son räds dock in­te sä­songs­star­ten, hon ser möj­lig­het till över­rask­ning- ar. Att kon­kur­ren­ter­na un­derskat­tar dem.

– Vi tror att vi är bra ock­så, tilläg­ger hon.

– Vi har grym kon­kur­rens med fle­ra spe­la­re på var­je po­si­tion. Men vi mås­te va­ra öd­mju­ka. All­svens­kan är tufft, vi hop­pas sät­ta käp­par i hju­let och eta­ble­ra oss i se­ri­en, sä­ger Bosse Lindh.

”Man mås­te va­ra från Fin­land el­ler Norr­land för att spe­la i AIK.”

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

STARKT KOL­LEK­TIV. Sarah Frans­son sam­lar trup­pen för ett kärn­fullt: ”AIK”.

SAM­TAL. Bosse Lindh i sam­tal med tränar­kol­le­gor­na Sara Martins­son och Aron Spe­ja­re.

LANDSLAGSSPELARE. Jen­na Lo­hi Pel­to­la blev i fjol finsk lands­lags­mål­vakt.

SPELMOTOR. Sarah Frans­son styr AIK:s spel som mitt­nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.