S och MP krä­ver in­syn i byg­gan­det

I Sol­na är al­la par­ti­er, från Mo­de­ra­ter­na till Väns­ter­par­ti­et, över­ens om att Sol­na ska växa. Men om man, som vi so­ci­al­de­mo­kra­ter och mil­jö­par­tis­ter, ock­så vill att Sol­na ska va­ra bå­de so­ci­alt, eko­no­miskt och mil­jö­mäs­sigt håll­bart, så krävs ett an­norlun­da

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Sara Kuk­ka-Sa­lam op­po­si­tons­råd (S) i Sol­na Victo­ria Jo­hans­son grupple­da­re (MP) i Sol­na

Mo­de­ra­ter­na gör upp om Sol­nas fram­tid med en­sta­ka enor­ma bygg­fö­re­tag bakom stäng­da dör­rar– det hand­lar om att kra­ma ut max­i­malt pris för (of­ta) gi­gan­tis­ka marky­tor. Det­ta till­vä­ga­gångs­sätt hind­rar kon­kur­rens, nå­got som Mo­de­ra­ter­na an­nars of­ta på­står sig vär­na, och re­sul­te­rar i de dy­ras­te tänk­ba­ra lä­gen­he­ter­na. Och ing­en in­syn får op­po­si­tio­nen hel­ler för­rän för­sla­gen är fär­di­ga. Det är få som skul­le kal­la det­ta de­mo­kra­tiskt. El­ler ef­fek­tivt.

Vi vill istäl­let se mer sam­ar­be­te över par­ti­grän­ser­na när det gäl­ler ut­veck­ling­en av fram­ti­dens Sol­na. Hu­sen som byggs ska stå där i fle­ra de­cen­ni­er och vi bör där­för ha bred sam­syn kring hur vi bäst ut­veck­lar Sol­na. Vi vill öpp­na upp bygg­pro­ces­sen i Sol­na för fler ak­tö­rer och vi vill pri­o­ri­te­ra bå­de so­ci­a­la, este­tis­ka och grö­na vär­den när sta­den ska byg­gas ihop. Ett sätt är ge­nom att Sol­na bör­jar an­vän­da sig av mar­kan­vis­nings­täv­ling­ar där al­la bygg­her­rar välkomnas att öp­pet läm­na in si­na bi­drag för hur mar­ken kan be­byg­gas. Kon­kur­rens sti­mu­le­rar näm­li­gen kre­a­ti­va lös­ning­ar (t.ex. på mil­jö­om­rå­det) och kan pres­sa pri­set på lä­gen­he­ter­na. Om ytor­na som an­vi­sas dess­utom är mind­re ger det för­de­len att fler mind­re bygg­bo­lag kan få möj­lig­het att byg­ga i Sol­na. Slut­li­gen an­ser vi att Sol­nas Mo­de­ra­ter mås­te ge upp sitt ide­o­lo­gis­ka mot­stånd mot hy­res­rät­ter och bör­ja an­vi­sa mark för bygg­na­tion av hy­res­rät­ter. I Sol­na finns fle­ra små pri­va­ta (och en kom­mu­nal) hy­res­rätts­ak­tör som är in­tres­se­ra­de av att va­ra med och byg­ga ihop Sol­na. Ty­värr vitt­nar des­sa ak­tö­rer om att de ald­rig bjuds in till Mo­de­ra­ter­nas stäng­da mö­ten. Och nå­got an­nat sätt finns ju ty­värr in­te om man vill få byg­ga i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.