Nya sko­lan in­vig­des med sång

Nu har den nya Park­sko­lan i Ha­galund änt­li­gen in­vigts. Det innebär ock­så start­skot­tet för en flytt­ka­ru­sell som i slutän­dan ska ge Sol­na en ny kul­turscen.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Park­sko­lan het­te ti­di­ga­re Frid­hems­sko­lan men har ef­ter om­bygg­na­den bytt till ett namn som kanske pas­sar bätt­re i den lum­mi­ga mil­jön.

– Det är idyl­liskt och lugnt här. Det är så vi vill ha det. I vår sko­la ska vi va­ra snäl­la och ta hand om varand­ra. Det är vägen till fram­gång, sa rek­torn Anet­te Enbuske när hon in­vig­nings­ta­la­de.

Barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) har bott länge i Ha­galund och har per­son­li­ga kopp­ling­ar till sko­lan.

– Al­la mi­na fy­ra barn har gått i den här sko­lan och har fått en bra start i li­vet, sa hon.

Att Park­sko­lan nu står klar innebär att Kul­tur­sko­lan suc­ces­sivt kan flyt­ta över sin verk­sam­het från gam­la Hu­vuds­ta sko­la. Den flyt­ten är tro­ligt­vis av­slu­tad i bör­jan på näs­ta år.

I och med att Kul­tur­sko­lan läm­nar tom­ma lo­ka­ler ef­ter sig kan fäkt­för­e­ning­en En Gar­de läm­na gam­la Ha­galunds­sko­lan.

– Vi ska pla­ne­ra så att flyt­ten pas­sar in i de­ras match­sä­song, sä­ger kul­turoch fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Pe­ter Ed­holm (L).

Och då, i slutän­dan, när fäkt­klub­ben läm­nar Ha­galunds­sko­lan kan ar­be­tet med en ny kul­turscen i Sol­na änt­li­gen på­bör­jas.

– Det kan bli un­der hös­ten 2018. Men det finns ing­en pre­stige i den här frå­gan, sä­ger Pe­ter Ed­holm.

I vår sko­la ska vi va­ra snäl­la och ta hand om varand­ra.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

SÅNG. Na­tur­ligt­vis skul­le det sjung­as när sko­lan in­vig­des.

HJÄLP. Dags att klip­pa ban­det. Sou­ha och Leo hjäl­per bar­noch ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) och kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) att få sa­ker och ting rätt.

TRIVS. Kom­pi­sar­na Ali och Ma­zen trivs i sin klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.