Lag­ra­de va­nor

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - Re­por­ter Leif Oldenburg

Ibland und­rar jag myc­ket av min per­son, min smak och mi­na va­nor som lig­ger lag­rat i oli­ka da­ta­ba­ser. mitt ka­be­la­bon­ne­mang in­går en spe­ci­ell tjänst som (ut­an att jag bett om det) väljer lämp­li­ga tv-pro­gram åt mig ut­i­från vad jag har tit­tat på ti­di­ga­re.

Mu­sik­tjäns­ten Spo­ti­fy har råkoll på vad jag gil­lar och le­ve­re­rar he­la ti­den för­slag på vad som bör ström­ma ut ur mi­na hög­ta­la­re.

För någ­ra år se­dan köp­te jag vi­ta ter­mo­byx­or åt min ton­års­dot­ter i en nät­bu­tik in­för hennes sport­lovs­re­sa till Al­per­na. Nu dränks min Fa­ce­book­si­da med för­slag om hur jag lämp­li­gast bör se ut på af­ter­ski i år.

Tyd­li­gen har nät­bu­ti­ken be­stämt sig för att jag är en ung trend­nis­se som till­bring­ar stör­re delen av vin­ter­halv­å­ret i Cha­mo­nix och in­te alls är en trist stug­sit­ta­re i en småtrev­lig för­ort.

För­mod­li­gen vet min lo­ka­la Ica­hand­la­re allt om mi­na kost­va­nor.

Det är ba­ra att föl­ja med i flö­det så slip­per man kon­fron­te­ras med nå­got som vänder upp och ner på till­va­ron.

Det här in­såg Do­nald Trumps kam­panj­gu­ru Ste­ve Ban­non och det räck­te för att gö­ra en av USA:s störs­ta fåntrat­tar till pre­si­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.