Sol­na top­par fö­e­tags­ran­king

Vi i Solna - - NYHETER -

För ti­on­de året i rad top­par Sol­na Svenskt Nä­rings­livs ran­king­lis­ta över kom­mu­ner­nas fö­re­tagskli­mat.

Syf­tet med ran­king­en är att vi­sa var i Sve­ri­ge det är mest gynn­samt att star­ta, ut­veck­la och dri­va fö­re­tag.

I mo­ti­ve­ring­en till förstap­lat­sen lyf­ter Svenskt Nä­rings­liv fram att det i Sol­na finns ett ge­nu­int intresse för al­la sor­ters fö­re­tag som vill eta­ble­ra sig el­ler re­dan finns i sta­den. Sol­na skil­jer sig från and­ra kom­mu­ner i sin di­a­log med nä­rings­li­vet och sitt struk­tu­re­ra­de för­bätt­rings­ar­be­te, skri­ver Svenskt Nä­rings­liv.

31 000 fö­re­ta­ga­re och 7 000 kom­mun­po­li­ti­ker runt om i he­la Sve­ri­ge har tyckt till om fö­re­tagskli­ma­tet i årets un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.