MER Sko­lan

Vi i Solna - - NYHETER -

SKYT­TE­HOLMS­SKO­LAN har ele­ver från för­sko­le­klass upp till års­kurs 9. Cir­ka 700 ele­ver går i sko­lan.

I SOL­NA stads bru­kar­un­der­sök­ning från maj 2017 upp­ger 24 pro­cent av ele­ver­na att de upp­fat­tar skol­ar­be­tet som svårt. Det är till­sam­mans med Tall­bac­kasko­lan i Hu­vuds­ta den högs­ta an­de­len i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.