Plan­start vid ma­ri­nan

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu tar det ex­klu­si­va HSB-om­rå­det vid Pam­pas Ma­ri­na yt­ter­li­ga­re ett steg fram­åt. I vec­kan be­slu­ta­de bygg­nads­nämn­den for­mellt att plan­ar­be­tet ska på­bör­jas

I ett förs­ta ske­de pla­ne­ras för cir­ka 300 bo­stä­der på Pam­pas Ma­ri­nas verk­stads­om­rå­de. Var­vet vid ma­ri­nan flyt­tar till en an­nan plats, men båt­ham­nen, ka­jen och re­stau­rang­er­na be­va­ras. Strand­pro­me­na­den be­va­ras ock­så och rustas upp.

I bo­stads­om­rå­det in­går även 20 so­ci­a­la lä­gen­he­ter och en för­sko­la med 4–6 av­del­ning­ar.

På läng­re sikt pla­ne­rar HSB för yt­ter­li­ga­re bo­stä­der i Ekelunds­om­rå­det. To­talt om­fat­tar pro­jek­tet vid Pam­pas Ma­ri­na och Ekelund cir­ka 1 400 nya bo­stä­der.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FLYTT. Ma­ri­nan flyt­tar till en an­nan plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.