MER De­bat­ten

Vi i Solna - - NYHETER -

2015 lan­se­ra­de den bor­ger­li­ga al­li­an­sen i lands­ting­et ett för­slag om tre pen­del­båts­lin­jer. En av des­sa skul­le gå på sträc­kan Sol­na strand– Årsta­dal.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA kri­ti­se­ra­de för­sla­get och hän­vi­sa­de till en egen be­räk­ning att var­je per­son­re­sa skul­le kos­ta skat­te­be­ta­lar­na 150 kro­nor i sub­ven­tio­ner.

TILL sist ströks pen­del­tra­fi­ken till Sol­na – men av and­ra or­sa­ker. Där­e­mot har för­söks­verk­sam­he­ten med de två and­ra lin­jer­na på­gått i två år. Ekerö­lin­jen per­ma­nen­tas, men pen­del­bå­ten över Rid­dar­fjär­den för­svin­ner näs­ta år.

UN­DER förs­ta kvar­ta­let 2018 pre­sen­te­ras en ny ut­red­ning om hur fram­ti­dens pen­del­båts­tra­fik i Stockholm ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.