Glöm in­te Sol­nas äld­re om­rå­den

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Ma­ri­ka

Sol­na skul­le kun­na va­ra en så trev­lig kom­mun att bo i om det in­te vo­re för att Sol­nas kom­mun­po­li­ti­ker främst ver­kar sat­sa på ny­bygg­da om­rå­den, på­gåen­de bygg­pro­jekt och att hål­la skat­ter­na lå­ga. De om­rå­den som har någ­ra år på nac­ken ver­kar de ha glömt bort. I Väst­ra sko­gen och Hu­vuds­ta ser ing­et ut att ha re­no­ve­rats se­dan 70-ta­let. Gång­vä­gar, park­om­rå­den och torg är skrä­pi­ga och slit­na. I skogs­par­ti­et ovan­för Pam­pas Ma­ri­na – där för­sko­le­klas­ser, rid­grup­per och mo­tio­nä­rer vis­tas – står träd på tre­kvart och kan väl­ta vid mins­ta vind­pust.

Jag har ing­et emot lå­ga skatter och ny­ut­veck­ling, men in­te till vil­ket pris som helst. Jag gis­sar att Bergs­ham­ra­par­ti­et ut­veck­la­des för att få ge­hör för lo­ka­la be­hov och öns­ke­mål. Kanske dags att star­ta ett Hu­vuds­ta/Väst­ra sko­gen-par­ti för att få sa­ker att hän­da även i de här de­lar­na av Sol­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.