INGVAR HAR KOLL PÅ KORVEN

Korv-Ing­vars, Sol­na­plan 8, Sol­na cent­rum Lunchpatrullen bru­kar van­ligt­vis in­te be­tyg­sät­ta korv­ki­os­ker. Men Korv-Ing­vars vid Sol­na Torg har tra­di­tio­ner att för­val­ta.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Lunchpatrullen

Korv-Ingvar, el­ler Ingvar Ro­gell som han egent­li­gen het­te, blev nå­got av en le­gend i Sol­na redan un­der sin livs­tid.

Redan 1948 öpp­na­de han den förs­ta korv­ki­os­ken i Sol­na cent­rum. Un­der de­cen­ni­er var han en väl­känd och po­pu­lär pro­fil i Sol­na. Ingvar Ro­gell gick bort 1999 men hans ku­li­na­ris­ka gär­ning har för­e­vi­gats i Tho­mas Qvarse­bos stay från 2001.

Sta­tyn kas­tar bok­stav­li­gen sin skug­ga över en­trén till den korv­bar som i dag bär Ing­vars namn. Med and­ra ord ett tungt hi­sto­risk ok att bä­ra.

Men Ing­vars ef­ter­föl­ja­re för­val­tar ar­vet med den äran. Korv-Ing­vars är fort­fa­ran­de ett omått­ligt po­pu­lärt hak för den som vill slin­ka in och få li­te snabb­mat i ma­gen. Full fart med and­ra ord – och det är Ing­vars arv­ta­ga­re vär­da. Korv­me­ny­er er­bju­der in­te så många va­ri­a­tions­möj­lig­he­ter, men här ser­ve­ras rik­tigt god snabb­mat. Patrul­len har of­ta ham­nat här och ald­rig bli­vit be­svi­ken.

Ett ex­tra plus för det go­da mo­set som ut­an tvi­vel är hem­la­gat. Dess­utom är per­so­na­len trev­lig och bju­der gär­na på kaf­fe ef­ter in­mun­di­gad mos­rul­le. Ef­ter ota­li­ga be­sök slog vi även till och sat­sa­de på en Ing­vars Spe­ci­al, mos­rul­le med tre kor­var och räk­sal­lad, al­ter­na­tivt gour­metsal­lad. Be­tyg: Myc­ket gott. Propp­mätt är ba­ra för­nam­net.

Det här är allt­så en korv­bar som hål­ler bra stan­dard, klart över ge­nom­snit­tet. Lunchpatrullen sak­nar ba­ra en sak – de hi­sto­ris­ka ving­sla­gen.

Var­för inga fo­ton på Korv-Ingvar? Och var­för in­te en li­ten in­ra­mad be­rät­tel­se med ro­li­ga histo­ri­er? Det finns en hel hög att ösa ur, bland an­nat hur bråk­ma­ka­re snabbt blev varse att Ingvar Ro­gell in­te ba­ra var korv­gub­be – ut­an även brot­ta­re i Djur­går­den.

För nu kan det sä­gas. Sol­nas le­gen­da­ris­ke korv­gub­be ha­de ett hjär­ta som klap­pa­de för Djur­går­den.

KLASSIKER. Korv, mos och räk­sal­lad.

FOTO: LUNCHPATRULLEN

VAKAR. Korv-Ingvar vakar över si­na ef­ter­trä­da­re på Sol­na Torg.

TRIPPEL. Korv-Ing­vars spe­ci­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.